Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Research on Archaeometry

پژوهه باستان سنجیVolume 6, Number 2 (2020-12)


Book Review: Human Osteology in Archaeology
نقد و بررسی کتاب "استخوان‌شناسی انسانی در باستان‌شناسی"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of age in dental human by dentition
تخمین سن بقایای انسانی با استفاده از سیستم دندانی (مروری بر روش های تخمین سن در انسان شناسی دندانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and recognition of organic matter of pastiglia layer and gliding of Safavid period in Qazvin chehelsotoun
بررسی و شناخت مواد آلی لایه ‌چینی و طلاچسبان دورۀ صفویه در کاخ چهل‌ستون قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Landscape Archaeological Approach to Explain the Settlement and Cultural Pattern of Kashfarud Basin (Mashhad Plain) from Neolithic to Middle Bronze.
رهیافت باستان شناسی چشم‌انداز به منظور تبیین الگوی استقراری و فرهنگی حوضه کشف‌رود(دشت مشهد) از دوره نوسنگی تا مفرغ میانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identify hidden designs in antique paintings using industrial radiography
شناسایی طرح‌های پنهان در تابلوهای عتیقه با استفاده از پرتونگاری صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of environmental factors in the formation of Parthian settlements in Sarakhs plain
ارزیابی عوامل محیطی در شکل گیری استقرارهای اشکانی دشت سرخس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical and Comparative Study Monochrome Turquoise Nare Tile of the Ilkhanid and Safavid Eras (Case Study: Soltanieh Dome and Sheikh Safi Al-Din Ardabili's Shrine)
مطالعه ی فنّی آجرهای لعاب دار تک رنگ فیروزه ای صفوی و ایلخانی با پژوهش موردی نمونه هایی از گنبد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و گنبد سلطانیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microscopic and microstructural study of arsenic copper from Spidej of Bazman
بررسی های میکروسکوپی و ریز ساختار‌شناسی مس آرسنیکی از منطقه اسپیدژ بزمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The application of photogrammetry in documentation of inscriptions on monuments Case study: Allah Allah dome in Sheikh Safi al-din shrine complex
کاربرد فتوگرامتری در مستند نگاری کتیبه های بناهای تاریخی، نمونه موردی: گنبد الله الله بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kahiro II: The importance of copper oxide extraction technology in 4th millennium BC in Halil river basin
محوطۀ کهیروII: شواهدی از فلزگری مس در سرشاخه‌های هلیل‌رود در اوایل هزارۀ چهارم پیش از میلاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Study of the Pastiglia and Gilding Decoration at the Vank Cathedral and Bethlehem Church in Isfahan
ساختارشناسی لایه‌چینی آرایه‌های طلاکاری کلیساهای وانک و بیت‌لحم اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing, Classifying and Compositional Study of the Luster Tiles from Kerman
معرفی، طبقه بندی و ساختارشناسی کاشی های زرین فام یافت شده از قلعه دختر شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2020-6)


Experimental Methods of Antiquities Dating
روش های آزمایشگاهی سال‌یابی آثار باستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The field monitoring of influential biodeteriogenic agents on the historic rock surfaces in Persepolis-UNESCO World Heritage Site
پایش میدانی عوامل موثر در فرسودگی زیستی روی سطوح تاریخی سنگ های میراث جهانی تخت جمشید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Applications of Synchrotron Radiation in Archaeological Sciences
مروری بر کاربرد تابش سینکروترون در علوم باستان شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Archaeobotanical Studies of Tepe Taleb Khan, Sistan, Southeast of Iran (2500-2300 BCE)
مطالعات گیاه‌باستان‌شناسی تپه طالب‌خان، سیستان، جنوب شرق ایران (2300-2500 ق.م)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the traces of nature in herbal deposits of a thousand-year-old Alembic glass analyzed and processed by the Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS).
بررسی ردپای طبیعت در نهشته‌های گیاهی یک انبیق شیشه‌ای هزار ساله به روش کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف‌سنج جرمی ((GC-MS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Near Surface Mounted (NSM) technique for Seismic Retrofitting of Heritage Buildings
استفاده از مصالح FRP به روش NSM در مقاو‌م‌سازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Micromorphological Analysis of the Neolithic site of Mahtaj, Behbahan Plain
میکرومورفولوژی محوطه نوسنگی مهتاج، دشت بهبهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Climatic Hazards of Fourth Millennium BC and Cultural p Responses of Human Societies Case Study: Tehran Plain and Qomroud-Gharachay Basin
مخاطرات اقلیمی هزاره چهارم ق.م و پاسخ‌های فرهنگی جوامع انسانی مطالعه موردی: دشت تهران و حوضه قمرود-قره‌چای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the materials and pigments used in the rooms of the Dormiani- home (from the Qajar dynasty)
شناسایی مواد و رنگ‌دانه‌های دیوارنگاره‌های اتاق‌های بروارِ خانۀ تاریخی دُرمیانیِ اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Scanning Electron and Atomic Force Mode Microscopy on inscription from Proto-Elamite period in Tappeh Sofalin
بررسی گل‌‌نوشته‌‌های آغاز ایلامی در محوطه سفالین بر اساس مطالعات میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ نیروی اتمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Strontium Isotope Analysis of Bone and Tooth in the Study of Ancient Immigrations
کاربرد آنالیز ایزوتوپ های استرانسیوم استخوان و دندان در مطالعه پدیده مهاجرت های باستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing Satellite Remote Sensing Systems and its Application in Archaeology Case Study: Behshahr Plain- Mazandaran
معرفی سیستم‌‌های سنجش‌ازدور فضایی (ماهواره‌ای) و کاربرد آن در باستان‌شناسی، مطالعه موردی: دشت بهشهر مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2019-12)


Designing based on needs for the packaging, transportation and storage of human bones from archaeological excavations
طراحی مبتنی بر نیاز در راستای بسته بندی، حمل و نقل، ذخیره و انبارش استخوان های انسانی حاصل از کاوش های باستان شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Finding the equivalent of the Persian word ‘Khomahan’ with today known iron ores based on its being a dyestuff and what is written in Persian historical literary texts
برابرسازی واژۀ فارسی خماهن با کانی‌های آهن‌دار شناختۀ شده امروزی، بر اساس رنگزا بودن این ماده و یافته‌هایی از متون ادبی- تاریخیِ فارسی و تهیۀ نمونه‌ای از خماهنِ ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental and microscopic studies of some copper alloy objects from the Biregan Archeological site of Kouhrang, Second millennium BC
مطالعات آزمایشگاهی و میکروسکوپی برخی اشیاء از جنس آلیاژمس مکشوفه از محوطه بیرگان کوهرنگ، هزاره دوم قبل از میلاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of Infrared Scanner by the Assistance of Geomatic Documentation of the Historical Building of Etemad al-Saltanah
اعتبارسنجی اسکنر فروسرخ به کمک مستندنگاری هندسی بنای تاریخی اعتمادالسلطنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of Shah Nematollah Vali`s Pateh by EDS, SEM and FTIR systems analysis
بررسی آسیب الیاف پته شاه نعمت الله ولی به روش آنالیز دستگاه EDS/SEM و FTIR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Technology of Metal Objects in the North and Northwest of Iran during the Iron Age based on Metallographic Experiments
فن شناسی اشیای فلزی محوطه های عصر آهن شمال و شمال غرب ایران با استفاده از متالوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Impact of Iron on Structural deterioration of Chrome Leather in Buried Conditions, Based on Degradation Indices in FTIR Spectra
ارزیابی تأثیر آهن بر فرایند تخریب ساختاری چرم کروم در شرایط مدفون، بر اساس شاخص‌های تخریب در طیف‌های FTIR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the contribution of environmental factors to spatial distribution of Chalcolithic settlements in southern part of the cultural region of Halil River (Kahnuj, Qaleh Ganj, and Southern Rudbar plains)
تحلیل عوامل ‌محیطی در توزیع مکانی استقرارهای مس و سنگ بخش جنوبی حوزه فرهنگی هلیل‌رود؛ مطالعه موردی: دشت‌های کهنوج، قلعه گنج و رودبار جنوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Study of Glass Artifacts of the Sassanid Period; Case Study: Jahangir Dome and Gouriyeh Glasses in Ilam Province using Micro-PIXE Technique
بررسی و مطالعه مصنوعات شیشه ای دوره ساسانی؛ نمونه مطالعاتی: شیشه‌های محوطه گنبد جهانگیر و (تپه) گوریه در استان ایلام با استفاده از روش میکروپیکسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

study of clay resources in chogazanbil area for prepared optimize restoration mud brickes
مطالعه و بررسی ذخایر رسی دراطراف منطقه چغازنبیل در راستای تهیه خشت مرمتی بهینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detecting the location of unmarked graves for archaeological purposes ‎using Ground-penetrating radar (GPR) ‎
شناسایی موقعیت قبرهای پنهان با استفاده از ژئورادار‎ (GPR) ‎در کارهای باستان ‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review and Source Identification of the Obsidian Tools of Ali Kosh Tepe, Dehloran Plain
بازنگری و منشأیابی ابزارهای ابسیدینی تپه علی کش، دشت دهلران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2019-7)


The Treatise "al-Durra al-Meknuna," the Oldest Written Document on the Luster Enamel
رساله ی« الدرّه المکنونه»، قدیمی ترین سند مکتوب در باب مینای زرین فام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Dynamic Pulse Function for Semantic 3D Modeling of Historical Landmarks
استفاده از تابع پالس پویا برای مدل‌سازی مفهومی سه‌بعدی بناهای تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elemental Composition of Glass Beads Excavated from Saleh Davoud Tombs in Susa by micro-PIXE: Evidences of Trade of Glass Artifacts During the Parthian Period
کاربرد روش میکروپیکسی جهت آنالیز عنصری مهره‌های شیشه‌ای مکشوفه از آرامگاه‌های صالح‌داود خوزستان: شواهدی از تجارت مصنوعات شیشه‌ای در دوره اشکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Pigments in Decorations of Exterior Porch Painting in Soltanieh Dome of Zanjan
شناخت رنگدانه ها در آرایه های گچی ایوان بیرونی ضلع جنوب غربی گنبد سلطانیه زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compositional Study of the Potteries from Sarcham, Bardemar and Kenacheh Sites, Hawraman Area, Kurdistan Province, Iran
مطالعه ساختاری سفال­ های منطقه هورامان استان کردستان (محوطه­ های سرچم، برده­ مار و کناچه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical Study and Mechanism of Deterioration in a Nitrocellulose based Film
مطالعه ساختاری و فرایند تخریب یک نمونه فیلم سینماتوگراف پایه نیترات سلولز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Absolute and Relative Chronology of Tepe Vakilabad: A Reappraisal of the Chronology of the Chalcolithic Period of Tepe Yahya in SE Iran
گاهنگاری نسبی و مطلق تپه وکیل آباد ارزوییه با استفاده از روش تاریخ گذاری رادیوکربن با طیف سنجی جرمی شتاب دهنده (AMS-14C): ارزیابی گاهنگاری دوره مس سنگی تپه یحیی صوغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Oldest Use of Tile in Architectural Decorations of the Islamic Period of Iran and Recognition of Combined Fractured Pieces of Glazed Pottery and Plaster-Brick Decorations Technique in Khajeh Atabak Kerman
قدیمی‌ترین کاربرد «کاشی» در آرایه‌های معماری دورۀ اسلامی ایران و فن‌شناسی آرایۀ تلفیقی قطعات ظروف سفالی لعابدار و گچ-آجر در بقعۀ خواجه اتابک کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Rock Cracks in Naqsh-e Rostam Historical Area by Remote Sensing
بررسی ترک‌های آثار صخره‌ای محوطه تاریخی نقش رستم با استفاده از تحلیل داده‌های سنجش از دور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intention and its Relation with Colors Used in Royal Qajar Mural Painting
نیت مندی و ارتباط آن با رنگ های به کار رفته در دیوارنگاره‌های درباری قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geo-Archaeology of West Susiana Plain with an Analysis of Hydraulic Structures
زمین‌باستان‌شناسی دشت شوشان غربی با تحلیلی بر سازه‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The First Obsidian Source in North-Western Iran for Provenance of Local Prehistoric Lithic Artifacts
شناسایی اولین منابع ابسیدین در شمال‬ غرب ایران جهت منشایابی منابع بومی آثار پیش از تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2018-12)


The Proposed Method of using Plaster Nails for Fixing the Jouq Garden Monument Ceiling Painting Ornaments (Morteza Gholi Khan Egbalosaltaneh Palace, Sardar Maku)
پیشنهاد روش به کارگیری میخ‌گچی برای تثبیت تزئینات نقاشی سقف در عمارت باغچه جوق (کاخ مرتضی‌قلی‌خان اقبال‌السلطنه سردار ماکو)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioarchaeology: Scientific Studies of Archaeological Human Skeletal Remains
زیست‌باستان‌شناسی: مطالعه علمی بقایای اسکلت‌های انسانی به‌دست‌آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Re-evaluation of Kerman Neolithic Chronology Based on the Excavation of Tepe Gav Koshi Esfandagheh- Jiroft
گاهنگاری دوره نوسنگی کرمان بر اساس کاوش‌های باستان‌شناختی تپه گاوکشی اسفندقه - جیرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Characterization of Steatite Vessels of Shadyakh by XRF, XRD and SEM Techniques
مطالعه ساختارشناسی ظروف سنگ استاتیتی محوطه شادیاخ به روشXRF ، XRD و SEM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Introduction to the Use of Fuzzy Mathematics in Archeology (Case Study: Virtual Reconstruction of Togrul Tower by Using Fuzzy Reliability)
مقدمه‌ای بر استفاده از ریاضیات فازی در باستان‌شناسی (مورد مطالعاتی: بازسازی مجازی برج طغرل با استفاده از قابلیت اعتماد فازی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of Historic Mortar from the Architectural Decoration and Plaster of Rocky Temple of Verjuy in Maragheh, Iran
ساختارشناسی ملاط‌های تاریخی در آرایه ‌های معماری و اندود داخلی معبد صخره‌ای ورجووی مراغه، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Introduction of the Archaeological Site of Sibeh-Koukherd, Based on Archaeological and Archaeogeophysical Surveys Data
معرفی محوطه‌ی باستانی شهر سیبه-کوخرد، بر اساس داده‌های حاصل از بررسی‌های آرکئوژئوفیزیک و باستان‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2018-6)


Using Hard-Shell Molding in Restoration and Reconstruction of Capitals of Sadaghiani House of Tabriz to Conserve and Promote the Quality of Original Specimen Form Details
استفاده از قالب‌گیری دوپوسته در مرمت و بازسازی سرستون‌های خانه صدقیانی تبریز جهت حفظ و ارتقاء کیفیت جزئیات فرمی نمونه اصلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of the Application of Plasma Technology in the Protection of Cultural and Historical Objects
مروری بر کاربرد فناوری پلاسما در حفاظت آثار فرهنگی و تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing an Agent-Based Model for Archaeological Applications
طراحی مدل‌ عامل‌محور و کاربرد آن در باستان‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Micro-PIXE: A Powerful Technique in Measurement and Determination of Raw Materials of Glass Artifacts of Parthian period From Shaur (Susa)
میکروپیکسی: روشی توانمند در بررسی و تعیین مواد اولیه مصنوعات شیشه‌ای دوره اشکانی کاخ شائور (شوش)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of a Leather Quran Housed at the Tabriz Quran and Scribing Museum
بررسی‌های ساختار یک‌ برگ قرآن پوست‌ نوشت متعلق به موزه قرآن و کتابت تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Reappraisal of the Chronology of the Chalcolithic Period in SE Iran: Absolute and Relative Chronology of Tepe Dehno and Tepe East Dehno, Shahdad
ارزیابی گاهنگاری دوره مس‌سنگی جنوب شرق ایران: گاهنگاری مطلق (14C) و نسبی تپه دهنو و تپه دهنو شرقی شهداد با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب‌دهنده (AMS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Geomatic Approach to the Study of Islamic Archaeological Sites, Bostan-Abad, Eastern Azerbaijan, Iran
تحلیل ژئوماتیک محوطه‌های باستان‌شناختی دوره اسلامی بستان‌آباد، آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2017-12)


Gypsum Nails as a Solution for Efficient Strengthening and Maintaining of Historical Architectural Decorations
استفاده از میخ گچی، راهکاری برای استحکام ‌بخشی و ماندگاری آرایه‌ های معماری تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural and Physical Characteristics of the Adobe Bricks Used at the World Heritage Site of Arg-e Bam
بررسی خصوصیات فیزیکی و ساختمانی خشت‌‌‌‌‌‌ های به ‌‌‌‌‌‌کار رفته در محوطه میراث جهانی ارگ بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical Characterization and Reading of Coin Line Drawing on Copper Alloy Coins Excavated Technical Characterization and Reading of Coin Line Drawing on Copper Alloy Coins Excavated from the Historic Site of Faizabad Kashan
شناسایی فنی و خوانش خطوط سکه‌ های مسی حفاری‌ شده از محوطه تاریخی فیض ‌آباد کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of Thin Sections of Porous Materials for Polarizing Microscope Investigation in Archaeometry
آماده‌ سازی مقاطع نازک از مواد متخلخل برای مطالعات با میکروسکوپ پلاریزان در باستان‌ سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the Stain Structure Caused by Hand Contact on Historical Papers of the Pebdeni Museum of Old Manuscripts, Iran
شناسایی ساختار چرکی ناشی از تماس دست در کاغذهای تاریخی موزه نسخ قدیمی پبدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sequence Chronology Evaluation of the Neolithic Period at Fars on the Basis of Hormangan Site
ارزیابی توالی فرهنگی دوره نوسنگی فارس بر اساس گاهنگاری مطلق محوطه هُرمَنگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical-Mineralogical Analyses of the Exquisite Pottery of Life Cycle from Prehistoric Cemetery of Keshik in Sistan and Baluchistan, Southeast Iran
ساختارشناسی خمره ‌ی ‌نو یافته‌ ی سفالی چرخه‌ ی زیستی متعلق به گورستان پیش ‌ازتاریخی کِشیک سیستان و بلوچستان، جنوب‌ شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2017-6)


A Road Map for the Ancient Mining and Metallurgical Studies in Iran
نقشه راه مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Technical Study of Paper-support Textile Inscription of Mulla Ismail's Mosque in Yazd, IRAN
شناسایی مواد بوم پارچه با تکیه‌گاه کاغذی مسجد ملا اسماعیل یزد، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Glassmaking Industry at Tal-i Malyan Based on PIXE Analysis
بررسی صنعت شیشه‌گری در تل ملیان استان فارس بر اساس آنالیز PIXE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Materials and Colorants in Decorative Mosaic Tiles of Musalla Historical Building in Mashhad
شناسایی مواد و رنگ‌های به‌کاررفته در تزیینات کاشیکاری معرق بنای تاریخی مصلای مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification the Structure of Colorants Used on the Late Bronze Age Ceramics of Eastern Lake Urmia Based on the Specimen from Kul Tepe, Ajabshir
شناسایی ساختار رنگ سفالینه های دوره مفرغ متأخر شرق دریاچه ارومیه؛ بر مبنای نمونه های کؤل تپه عجب شیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Glass Wires from Chogha Zanbil: Preliminary Glass Making Evidence in Iran in the Early 2rd Millennium BC
مفتول‌های شیشه‌‌ای چغازنبیل؛ اولین نشانه‌‌های شیشه‌‌گری ایران در هزاره دوم پیش از میلاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2017-3)


Dam Rescue Excavation Projects of Iran; Emergency Excavation or Restoration!!?
پروژه های باستان شناختی سدهای ایران، کاوش‌های نجات بخشی اضطراری یا حفاظت و مرمت!!!
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical study of Gilding ornaments on stony inscriptions in Vank Cathedral- Isfahan
مطالعه ی فنی تزئینات طلاکاری در کتیبه های سنگی کلیسای وانک در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Materials and Pigments Used in Mural Painting of Rahim Abad Historic Garden & Mansion in Birjand
شناسایی مواد و رنگدانه‌ های به کار رفته در نقاشی‌ های دیواری مجموعه باغ و عمارت تاریخی رحیم آباد بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dating Feasibility of Unknown Historic Scripts through Thermal, Spectroscopic and Microscopic Identification of Paper Materials
امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نسخ تاریخی مجهول از طریق شناسایی حرارتی، طیف‌سنجی و میکروسکوپی مواد کاغذ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

“Egyptian Blue” or “Lapis Lazuli Paste”? Structural Study and Identification of the Collection of the Objects Nominate Lapis Lazuli Paste in the National Museum of Iran
"خمیر لاجورد" یا "آبی مصری"؟ بررسی ساختاری و هویت‌بخشی مجموعه‌ای از اشیاء منسوب به خمیر لاجورد در موزه ملی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Archaeological investigations at Tepe Hissar-Damghan using Gravity and Magnetics methods
بررسی های باستان سنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Archaeo-mineralogy of The Bronze Age Pottery shreds from Kul Tepe of Ajabshir, Eastern Lake Urmia Basin, Iran
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2016-9)


Review on Identification of Diterpenoid Resins in Artworks Varnishes by FTIR
مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Effects of Tiophanate Methyl and Carbendazim Fungicides on Paper Structure by Application of Fourier Transform Infrared Spectroscopy
ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Absolute (14C AMS) and Relative Chronology of Dava Göz Khoy; New Evidence of Transitional Chalcolithic, Dalma and Pisdeli Cultures in NW IRAN
گاهنگاری مطلق (14C) و نسبی محوطه دوه‌گُز خوی با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شواهدی از دوره مس‌و‌سنگ انتقالی، دالما و پیزدلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identify historical Paper Fibers to Dating Feasibility of Unknown Samples
شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Possibility of Using Biogrout for Stabilization of Sand Dunes in Desert Areas with Approach in Conservation of Archaeological Remains
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Archaeological exploration of Tappeh Hissar, Damghan using forward and inverse modeling of Ground-Penetrating Radar data
بررسی های باستان شناسی منطقه تپه حصار دامغان با استفاده از مدل سازی پیشرو و وارون داده های رادار نفوذی به زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2016-3)


Archaeometry, a Discipline for Linking Archaeology to Natural Sciences (Aims and Scopes)
باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Erosion Caused by Soluble Salts in Historical Monuments
بررسی مکانیسم تخریب ناشی از نمک های محلول در بناهای تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the chemical structure and degradation processes in the bituminous mortar of Achaemenid monument of Tall-e- Ajori in Persepolis
شناسایی ساختار و فرآیندهای فرسایش ملات قیر به کاررفته در آجرهای یادمان هخامنشی تل آجری در پارسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technology of Luster Glaze Enamel Production, Based on the Formula in the Book of “Jawāher-nāma-ye Ne_āmi”
فن شناسی و ساخت مینای زرین‌فام شیشه، بر اساس فرمول های کتاب «جواهر نامه نظامی»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technology Recognition of Leather Artifacts Belonging to the Achaemenian period, Artifact from the Salt Mine in Zanjan Chehrabad
بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Application of Crystallographic Interpretation on Technical Study of Gypsum-Based Historical Materials (Case studies of stucco decoration of Kuh-e Khwaja and Gypsum Mortars from Shadiakh and Alamut)
کاربرد تحلیل‌های بلورشناسی در مطالعات فنی آثار تاریخی گچی (مطالعه‌ی موردی گچ بری کوه خواجه‌ی سیستان، ملات گچ شادیاخ نیشابور و ملات گچ قلعه الموت قزوین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2015-9)


The Application of Portable XRF in Archaeometry and cultural –historical Materials
کاربرد دستگاه XRF پرتابل در مطالعات باستان‌سنجی مواد فرهنگی تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Review of Obsidian Studies in Iran, Provenance the Source and Prehistoric Obsidian Artifacts, Researches and Questions
مروری بر مطالعات اُبسیدین در ایران، منشأیابی معادن و اُبسیدین های محوطه های باستانی، پژوهش ها و پرسش های موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Traces of Indigenous Buff Pottery Industry of Shahr-I Sokhta; Using Semi-Quantitative Analysis of Elements XRF
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Identification and Analysis of Ceramics Context on the Basis of Remainings of Burial Environment (Samples of Grey Ceramics Related to Iron Age)
شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Importance of Scientific Investigation on the Corrosion Layers in Technical Studies of the Historical Metal Objects
اهمیت تحلیل لایه های خوردگی در مطالعه فنی آثار فلزی تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Characterization of Pyroclastic Stones in the Cut Rock Historical Architecture of Kandovan Village
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles