بررسی محوطه های عصر آهن شهرستان بیجار بر اساس مدلسازی پیش‌بینی باستان‌شناختی با روش رگرسیون لجستیک: ارزیابی داده‌ها پردازش و کارایی مدل - پژوهه باستان سنجی
سال 8، شماره 2 - ( 1401 )                   سال 8 شماره 2 صفحات 145-129 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rostami M, Javanmard Zadeh A, Saed Mochshi A, Heidari R, Eliyasvand M I. Analyzing The Iron Age Sites in Bijar City Using Archaeological Prediction Modeling and Logistic Regression: Appraisal, Processing, and Performance of the Model. JRA 2022; 8 (2) :129-145
URL: http://jra-tabriziau.ir/article-1-331-fa.html
رستمی مژگان، جوانمردزاده اردشیر، ساعدموچشی امیر، حیدری رضا، الیاسوند محمد ابراهیم. بررسی محوطه های عصر آهن شهرستان بیجار، بر اساس مدلسازی پیش‌بینی باستان‌شناختی با روش رگرسیون لجستیک: ارزیابی داده‌ها، پردازش و کارایی مدل. پژوهه باستان سنجی. 1401; 8 (2) :129-145

URL: http://jra-tabriziau.ir/article-1-331-fa.html


1- گروه باستان شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2- گروه باستان شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، javanmardardeshir@gmail.com
3- گروه هنر و معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
4- گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
5- میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بیجار، بیجار، ایران
چکیده:   (1502 مشاهده)
یکی از روش‌های آماری غالب در مدل‌سازی پیش‌بینی باستان‌شناختی؛ رِگرسیون لُجستیک است. مدل احتمالی که این روش به‌وجود می‌آورَد، برای اهداف این نوشتار مناسب است. زمانی‌که متغیر وابسته به‌صورت ارزش باینِری قابل بررسی باشد، روش رِگرسیون لُجستیک قابل اجراست. در این رویکردِ آماری ارزش باینِری به‌عنوان متغیر وابسته با ارزش حضور/عدم حضور محوطۀ باستان‌شناختی مشخص می‌شود. نتایج مدل احتمال رویداد یا وقوع (محوطۀ باستان‌شناختی) را در ارزش احتمالی بین یک و‌ صِفر نشان می‌دهد. عوامل زیست‌‌محیطی به‌صورت متغیرهای مستقل تعریف شده‌اند و رِگرسیون لُجستیک رابطۀ بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته و همچنین ارزش احتمالی متغیر وابسته را در همۀ نقاط نقشه محاسبه می‌کند. این نوشتار با چنین رویکردی به مفاهیم آماری و استفاده از مدل‌سازی به روش رِگرسیون لُجستیک با داده‌های حاصل از بررسی‌های میدانی باستان‌شناسی به تحلیل و تفسیر نتایج در محدودۀ شهرستان بیجار در استان کردستان پرداخته است. در مجموع، 71 محوطۀ عصر آهن به‌عنوان ورودی مدل‌سازی پیش‌بینی به ارائۀ پیشنهادی بهینه به‌منظور آماده‌سازی مدل برای این‌گونه رویکردها در باستان‌شناسی منجر شد. بااین‌حال، نتایج جدای از کمک به صرفه‌جویی در زمان، هزینه و افزایش دقت بررسی‌های باستان‌شناختی برای پروژه‌های آتی، نشان‌دهندۀ 90.4 درصد صحت پیش‌بینی با ارائۀ مناطق با احتمال بالا و کاهش محدودۀ بررسی است. همچنین نشان داده شده است که متغیرهای مستقل رودها و آبادی‌ها بیشترین تأثیرگذاری را بر نتیجۀ مدل و بر شکل‌گیری محوطه‌ها در چشم‌انداز داشته‌اند.
متن کامل [PDF 1615 kb]   (738 دریافت)    
یاداداشت علمی: پژوهشي | موضوع مقاله: باستان سنجی
دریافت: 1401/4/21 | پذیرش: 1401/8/15 | انتشار: 1401/12/9 | انتشار الکترونیک: 1401/12/9

فهرست منابع
1. Niknami ,K.A. Shahidi Khatib,H. Saidi Harsini, M. R. "Modeling theories and techniques for predicting (estimating) the locations and distributions of prehistoric sites in archaeological regions using GIS and logistic regression, case study:Gamasab River Basin, Central Zagros".Tehran, Journal of Faculty of Literature and Human Sciences ,2007,58(5):pp.193-211. [in Persian]. [نیکنامی کمال‌الدین، شهیدی خطیب حمید، سعیدی هرسینی محمدرضا، «تئوری‌ها و تکنیک‌های مدل‌سازی پیش‌بینی (تخمین) مکان‌ها و پراکنش‌های سایت‌های پیش از تاریخی در پهندشت‌های باستان‌شناختی با کاربرد GIS و رِگرسیون لُجستیک مطالعۀ موردی: حوضۀ رودخانۀ گاماساب زاگرس مرکزی»، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، 1386، 58(5):211-193[.
2. Kohler Timothy, A ,.Parker Sandra, C. "Predictive models for archaeological resource location. Advances in archaeological method and theory",Elsevier; 1986. pp.397-452. [DOI:10.1016/B978-0-12-003109-2.50011-8]
3. Whitworth , M., Anderson, I., Hunter ,G,."Geomorphological assessment of complex landslide systems using field reconnaissance and terrestrial laser scanning". Developments in Earth Surface Processes. 15: Elsevier; 2011. pp.459-740. [DOI:10.1016/B978-0-444-53446-0.00017-3]
4. Farokhnia, Sh,. "Spatial Analysis and Predictive Modelling Applied to the Archaeological Sites of Bastam Plain, Northeast of Iran".ournal of Archaeological Studies,. 2016;8(1):pp.70-151.[in Persian]. ]فرخ‌نیا، شراره. «تجزیه و تحلیل مکانی و الگوی مکان‌یابی محوطه‌های باستانی با استفاده از سامانۀ اطلاعات جغرافیایی جی‌آی‌اس (GIS) ‌؛ مطالعة موردی: دشت بسطام شاهرود»، مطالعات باستان‌شناسی. 1395، 8(1): 151-70[.
5. Mousavi Kohpar,M,Heydarian, M,. Aghaari ,M,. Vahdati Nasab, H, Khatib Shahidi, H,. Nistani ,J. "Analysis of the role of natural factors in the spatial distribution of ancient sites in Mazandaran province,". Natural geography research, 2011;43,(75):pp. 1-19[in Persian]. [موسوی کوهپر، مهدی، حیدریان، محمود، آقایاری، محسن، وحدتی‌نسب، حامد، خطیب شهیدی، حمید، نیستانی، جواد. «تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه‌های باستانی استان مازندران». پژوهش‌های جغرافیای طبیعی. 1390 ،43 (75):19-1[.
6. Linda Ellis. "Archaeological method and theory": an encyclopedia: Routledge; 2003. [DOI:10.4324/9780203801567]
7. Fagan B. "exordium: an introduction to archeology (principles, foundations and methods)", (volume 1), Gholam Ali Shamlu.Tehran, Samt,2010. [in Persian]. [فیگن، برایان. سرآغاز: درآمدی بر باستان‌شناسی (اصول، مبانی و روش‌ها) (جلد 1). ترجمۀ غلامعلی شاملو. تهران، سمت، 1389[.
8. Yaghmai B, ."Analysis and modeling of ancient sites using remote sensing data and GIS based on a case study: Ker River basin".Unpublished. 2005.[in Persian]. ]یغمایی، بامشاد. «تجزیه و تحلیل و مـدل‌سـازي محوطه‌هاي باستانی بـا اسـتفاده از داده‌هـاي سنجش از دور و GIS بر پایۀ مطالعـه مـوردي: حوضۀ رود کُر». منتشرنشده. 1384[.
9. Alirezaei ,S., Nakshineh, S,. Kerami, A,."Predicting the probability of the existence of prehistoric ancient sites, from the copper and stone period to the iron age, using the logistic regression model in the GIS environment,case study: Hersin-Biston plain".Iran Remote Sensing and GIS;2019,11(3):pp. 43-58. [in Persian]. ]علیرضایی، ساسان، نقشینه، صادق، جلال کرمی، امیر. «پیش‌بینی احتمال وجود محوطه‌های باستانی پیش ‌از تاریخ، از دورۀ مس و سنگ تا عصر آهن با ‌استفاده از مدل رِگرسیون لُجستیک در محیط GIS، مطالعۀ موردی: دشت هرسین-بیستون». سنجش از دور و GIS ایران. 1398، 11(3): 43-58[. [DOI:10.52547/gisj.11.3.43]
10. Rajabion ,Z,. Bahnia, a,. Saedmochshi, A,."Investigation and analysis of settlement patterns of Parthian sites in Qorve city".Archaeological studies of Parse.2019,4(11):pp.91-113. [in Persian]. [رجبیون، زهرا، بهنیا، علی، ساعدموچشی، امیر. «بررسی و تحلیل الگوهای استقراری محوطه‌های اشکانی در شهرستان قروه». مطالعات باستان‌شناسی پارسه، 1398 ،4(11): 91-113[. [DOI:10.30699/PJAS.4.11.91]
11. Kvamme, K. L,."There and back again:Revisiting archaeological locational modeling. GIS and archaeological site location modeling", crc Press; 2005. pp.23-55. [DOI:10.1201/9780203563359.sec1]
12. Consulting Engineers of Provis Shahr Architecture and Urban Development. Knowing the Current Situation The Master Plan of Bijar City, 2007, 1.pp:1-116.[in Persian]. [شهرسازی مهندسین مشاور پرویس، «شهر معماری وشناخت وضع موجود، طرح جامع شهر بیجار»، 1386، جلد اول:۱-۱۱۶ [
13. Mofkham, L, . The culture of Iranian rivers. Tehran: Geographical Organization of the Armed Forces. 1974. [in Persian]. [مفخم پایان، لطف‌اله. «فرهنگ رودهای ایران»، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. 1353[.
14. Swiny ,S,."Survey in North-West Iran, 1971, East and West",1975, 25-nos. 2-1, pp:77-98.
15. Suboti H. Bijar city investigation report. Archive of cultural heritage, tourism and handicrafts of Kurdistan province:1992. [in Persian]. [ثبوتی، هوشنگ. «گزارش بررسی شهرستان بیجار»، آرشیو میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، 1371[.
16. Azizi, A,."Archaeological investigation report of Deh Baneh region, Cheng Almas district of Bijar", Kurdistan Province Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Archive,2001. [in Persian]. [عزیــزی، اقبال. «گزارش بررســی باستان‌شناختی منطقــۀ ده بنه بخش چنگ الماس بیجــار»، آرشیو میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، 1380[.
17. Beyg Mohammadpour, M,. "The report of the first chapter of the archaeological excavations of the Imamzadeh Agil Yasukand historical site",archive of the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Kurdistan Province,2005, unpublished. [in Persian]. ]بیگ‌محمدپور، مهدی. «گزارش فصل اول کاوش‌هاي باستان‌شناختی محوطۀ تاریخی امام‌زاده عقیل یاسوکند»، آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان کردستان، 1384[.
18. Eliyasvand ,I,. "The report of the archaeological investigations of Siltan and Khorkhore parts of Bijar city", Archive of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts of Kurdistan Province,2006, unpublished. . [in Persian]. [الیاسوند، ابراهیم. گزارش بررسی‌های باستان‌شناختی بخش سیلتان و خورخوره شهرستان بیجار، آرشیو میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، منتشرنشده. 1385[.
19. Eliyasvand, I,. "The report of the archaeological surveys of Taghamin and Siah Mansour sections of Bijar city", Archive of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts of Kurdistan Province,2007, unpublished. . [in Persian]. [الیاسوند، ابراهیم. «گزارش بررسی‌های باستان‌شناختی بخش طغامین و سیاه منصور شهرستان بیجار»، آرشیو میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، منتشرنشده. 1386[.
20. Eliyasvand, I,. "The report of archaeological surveys of Karani and Gergin sections of Bijar city", Kurdistan province's cultural heritage, tourism and handicrafts archive2008, unpublished .[in Persian]. [الیاسوند، ابراهیم. «گزارش بررسی‌های باستان‌شناختی بخش کرانی و گرگین شهرستان بیجار»، آرشیو میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، گزارش منتشرنشده. 1387[.
21. Vahdati Nasab ,H,. Heydarian, M,. "Preliminary report of the archaeological investigation of Talwar dam catch basin (Bijar)",2009, Payam Archeology, Year 6, Number 12: pp. 53-68. [in Persian]. [وحدتی نسب، حامد، حیدریان، محمود. «گزارش مقدماتی بررسی باستان‌شناسی حوضه آبگیر سد تالوار (بیجار)»، مجلۀ پیام باستان‌شناس، 1388، 6(12): 68-53[
22. Motarjem ,A,."The report of the first chapter of the salvage excavation of 12 Tal) West Qashlaq Hill (Diune) Chehl Amiran) ", Archeology Research Institute Archive, Tehran, 2009. [in Persian]. ]مترجم، عباس. «گزارش فصل اول کاوش نجات‌بخشی 12 Tal) تپه قشلاق غربی (دیونه) چهل‌امیران)»، آرشيو پژوهشكدۀ باستانشناسی، 1389[.
23. Mohammadifar ,Y, Nowrozi, a,."Salvage excavation report in front of Reza Abad mill, Talwar dam area", abstract collection of articles of the 11th annual meeting of archeology of Iran, 2012,PP: 402. [in Persian]. [محمدی‌فر، یعقوب، نوروزی، آصف. «گزارش کاوش نجات‌بخشی جلوآسیاب رضاآباد، حوضۀ سد تالوار»، مجموعه چکیده مقالات یازدهمین گردهمایی سالانۀ باستان‌شناسی ایران، 1391: 402 [.
24. Khatib Shahidi H,. "The preliminary report of the archaeological rescue excavations of Haj Nabi Hill - Chihl Amiran (Talwar dam catch basin - Bijar city" - Kurdistan province, Archive of cultural heritage, tourism and handicrafts of Kurdistan province, 2010.[in Persian]. [خطیب شهیدی، حمید. «گزارش مقدماتی کاوش‌های نجات‌بخشی باستان‌شناختی تپه حاج نبی- چهل‌امیران (حوضۀ آبگیر سد تالوار- شهرستان بیجار- استان کردستان»، آرشیو میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، 1389[.
25. Hissari ,M,. "The preliminary report of the excavation in the Talwar dam site ",No. 9, " archeological research institute archives, Tehran,2010, [in Persian]. [حصاری, مرتضی. «گزارش مقدماتی کاوش در محوطه شماره 9سد تالوار»، آرشيو پژوهشكدۀ باستانشناسی، تهران، 1389[.
26. Motarjem, A,. Sharifi, M,. "Introduction of Iron Age III artifacts, in Qeshlaq Talwar hill-Kurdistan," Proceedings of the International Iron Age Conference in Western Iran and neighboring areas, by the efforts of Yousuf Hassanzadeh, Ali Akbar Vahdati, Zahid Karimi, Tehran, Cultural Heritage and Tourism Research Institute, National Museum of Iran, Sanandaj-General Administration of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts of Kurdistan Province,2019, pp. 49-62 [in Persian]. [مترجم، عباس، شریفی، مهناز، «معرفی آثارعصر آهنIII، در تپۀ قشلاق تالوار- کردستان»، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی عصر آهن در غرب ایران و مناطق همجوار، به‌کوشش یوسف حسن‌زاده، علی‌اکبر وحدتی، زاهد کریمی، تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، موزۀ ملی ایران، سنندج-ادارۀ کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، 1398: 62-49[.
27. Valipour, H, R,. "A short report of the first chapter of the exploration of the mapping layer of Bala Bala Castle hill in Bijar, " Kurdistan, collection of short articles of the 18th Annual Meeting of Iranian Archaeology,2020, PP:887-898.[in Persian]. ]ولی‌پور، حمیدرضا. «گزارش کوتاه فصل نخست کاوش لایه‌نگاری تپۀ قلعه‌بالا بیجار کردستان»، مجموعه مقالات کوتاه هجدهمین گردهمایی سالانه باستان‌شناسی ایران، 1399: 898-887[.
28. Wilkinson Tony, J,. Archaeological landscapes of the Near East: University of Arizona Press; 2003. [DOI:10.2307/j.ctv1jf2ddx]
29. Sharifi ,M,. "Archaeological Excavations of Qeshlaq Hill in Bijar (Eastern Range of Central Zagros) ", First Edition, Tehran, Cultural Heritage and Tourism Research Institute. 2020. [in Persian]. [شریفی, مهناز. «کاوش‌های باستان‌شناسی تپۀ قشلاق بیجار (دامنۀ شرقی زاگرس مرکزی)»، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. 1399[.
30. Motarjem ,A, Sharifi, M,. "Cultural development of Chalcolithic era in the east of central Zagros based on archaeological excavations at Tepe Gheshlagh." Iranian Journal of Archaeological Studies. 2014;4(1)PP:49-65.
31. Mohammadifar, Y,."Archeological rescue excavation of the hill in front of Reza Mill (Talwar Dam catchment basin), Kurdistan Province Cultural Heritage", Tourism and Handicrafts Archive,2010.[in Persian]. [محمدی‌فر، یعقوب، «کاوش نجات باستان‌شناسی تپۀ روبه‌روی آسیاب رضا (حوضۀ آبریز سد تلوار)»، آرشیو میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، 1389.[
32. Muscarella O. W. "Excavation at Aghrab Tepe, Iran", Metropolitan Museum Jouranal,1973, 8,:PP. 47-76. [DOI:10.2307/1512673]
33. Medvedskaya, N. "Iran age I Bar international series Iran" Oxford,1982,:PP.96.
34. Brummer ,R, ."Pottery finds of Suleiman Prison "Der Takht Suleiman", Henning von Dervasen, Hans and Rudolph Nauman, translated by Faramarz Najd Samii", Tehran, Research Institute of Archeology,2003, pp. 121-136.[in Persian]. [برومر، راینر. یافته‌های سفالی زندان سلیمان«در تخت سلیمان»، هنینگ فون درواسن، هانس و رودلف ناومان، ترجمه فرامرز نجد سمیعی، تهران، پژوهشکدۀ باستان‌شناسی، 1382: 136-121 [.
35. Gopnik H,.The shape of sherds. Iranica antiqua. 2005;40:PP.40-69. [DOI:10.2143/IA.40.0.583212]
36. Stronach, D,. "Tepe Nush-i Jan: a mound in Media". The Metropolitan Museum of Art Bulletin. 1968;27(3):PP.86-177. [DOI:10.2307/3258384]
37. Mohammadifar ,Y,. Sarraf, M,. Motarjem ,A,."preliminary report on four seasons of excavation at Moush Tepe, Hamadan", Iran. Iranica Antiqua. 2015;50,:PP.233.
38. Young, T ,. Levine, L,. "Excavations of the Godin project": second progress report1974.
39. Amelirad, S., Mohajerynezhad. A. and Javidkhah, M."A Report on the Excavation at the Mala Mcha Graveyard, Kurdistan, Iran", IRAN,2017, 55 (2):pp.171 - 207. [DOI:10.1080/05786967.2017.1355523]
40. Goff C,."Excavations at Baba Jan: the architecture and pottery of Level I". Iran. 1985;23(1)PP:1-20. [DOI:10.2307/4299750]
41. Rezvani, H,.Roustaei, K,. "A preliminary report on two seasons of excavations at Kul Tarike cemetery, Kurdestan, Iran". Iranica antiqua. 2007;42:PP.84-139. [DOI:10.2143/IA.42.0.2017874]
42. Overlaet , B,. "The chronology of the Iron Age in the Pusht-i Kuh, Luristan". Iranica Antiqua. 2005;40:PP.1-33. [DOI:10.2143/IA.40.0.583198]
43. Mollazadeh K, ."The Pottery from the Mannean Site of Qalaichi, Bukan (nWIran) ". Iranica Antiqua. 2008;43:PP.25-107. [DOI:10.2143/IA.43.0.2024044]
44. Rostami,M,.Javanmardzadeh,A,.Saedmochshi ,A., Eliyasvand, I,. Behnia, A. "nvestigating settlement patterns of Iron Age sites in Bijar city, Kurdistan province," Archaeological Research of Iran, in print. 2022. [in Persian]. [رستمی، مژگان، جوانمردزاده، اردشیر، ساعد موچشی، امیر، اِلیاسوند، ابراهیم، بهنیا، علی. «بررسی الگوهای استقراری محوطه‌های عصر آهن شهرستان بیجار، استان کردستان»،پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، زیرچاپ. 1401[.
45. Khosrowzadeh, A,. Habibi, H,. "A study of the settlement pattern of the Sassanid era of the Farsan intermountain plain in Chaharmahal Bakhtiari province", Archaeological Researches of Iran,2015, No. 8, 5th Volume, Spring and Summer, pp: 99-118. [in Persian]. [خسروزاده، علیرضا، حبیبی، حسین. «مطالعۀ الگوی استقراری دورۀ ساسانی دشت میان کوهی فارسان در استان چهارمحال و بختیاری»، پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران 1394، 5(8): 118-99[.
46. Ghorbanian,Ar,.Kakooei,M,.Amani, M,. Mahdavi, S,. Mohammadzadeh, a,. Hasanlou, M,."Improved land cover map of Iran using Sentinel imagery within Google Earth Engine and a novel automatic workflow for land cover classification using migrated training samples." ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 2020,88,pp:167-267. [DOI:10.1016/j.isprsjprs.2020.07.013]
47. Buchhorn, M,.Lesiv, M, "Tsendbazar, N,-E, Herold, M, Bertels, L, Smets, B," Copernicus global land cover layers-collection 2. Remote Sensing. 2020;12(6)pp.1044. [DOI:10.3390/rs12061044]
48. Heydari, R,. Ismaili Jolodar, M, Toghrai,. M,. "Archaeological analysis of the cultural landscape of Bardeskan city in the Islamic era (from the beginning to the 13th century A.H.) ", Great Khorasan Research Journal, No. 30,2018,pp.97-115. [in Persian]. [حیدری، رضا، اسمعیلی جلودار، محمداسماعیل، طغرایی، محمود. «تحلیل باستان‌شناختی چشم‌انداز فرهنگی شهرستان بردسکن در دوران اسلامی (از ابتدا تا قرن 13 ق)»، پژوهشنامۀ خراسان بزرگ، 1397، 8(30): 115-[97.
49. Gruvand ,A, Javanmardzadeh, A,. Abedi, A,.Malekpour, F, "Explanation of settlement and cultural patterns in the northwest of Lake Urmia in the Copper and Stone Age based on GIS analysis", Archeology Research, 7th year, 1st issue, 2021. pp. 187-204. [in Persian]. [گراوند، افراسیاب، جوانمردزاده، اردشیر، عابدی، اکبر، ملک‌پور، فاطمه. «تبیین الگوهای استقراری و فرهنگی شمال‌غرب دریاچة ارومیه در دورة مس و سنگ بر اساس تحلیل‌های GIS»، پژوهۀ باستان‌سنجی، 1400، 7(1): 204-187 [. [DOI:10.52547/jra.7.1.187]
50. Hu Zhiyong ,Lo Cp,. "Modeling urban growth in Atlanta using logistic regression". Computers, environment and urban systems. 2007;31(6)pp:667. [DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2006.11.001]
51. Kamiyab ,H,. Salman Mahini, A. R,. Hosseini, S. M,.Gholamali Fard, M, "Adopting an information-oriented approach using the logistic regression method for modeling the urban development of Gorgan", Environmental Science, year 36, number 54, 2010:pp. 89-96.
52. Clark W Hosking ,P,. Statistical methods for geographers,1986.
53. Bagheri ,R,. Shatabi, Sh,. "Modeling the reduction of forest area using logistic regression (case study: Chehl Chai watershed of Golestan province) ", Iran Forestry, Iran Forestry Association, second year, number 2, 2010. pp. 243-252. [in Persian]. [باقری، رضا، شتابی، شهبان. «مدل‌سازی کاهش گسترۀ جنگل با استفاده از رِگرسیون لُجستیک (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز چهل‌چای استان گلستان)»، جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، 1389 2( 2): 252 -243[.
54. Warren R, E,.Asch, D,L,."A predictive model of archaeological site location in the Eastern Prairie Peninsula. Practical applications of GIS for archaeologists": a predictive modeling kit.2000,pp: 5-32. [DOI:10.1201/b16822-3]
55. Kvamme K, L. A,. "predictive site location model on the high plains: an example with an independent test". Plains Anthropologist. 1992;37(138)pp:19-40. [DOI:10.1080/2052546.1992.11909662]
56. Wachtel Ido Zidon, R,. Garti Sh, Shelach-Lavi G,. "Predictive modeling for archaeological site locations: Comparing logistic regression and maximal entropy in north Israel and north-east China". Journal of Archaeological Science. 2018;92,pp:28-36. [DOI:10.1016/j.jas.2018.02.001]
57. Ismaili Jolodar, M. I,. Heydari, R,."A proposal to replace the nomenclature of the Islamic city of Tarshiz based on interdisciplinary studies (historical texts, archaeological data and GIS) ", Archaeological Studies, 12,(2), 2020. PP. 1-21 .[in Persian]. ]اسمعیلی جلودار، محمداسماعیل, حیدری، رضا. «پیشنهادی بر جای نام‌شناسی شهر اسلامی ترشیز بر اساس مطالعات میان‌‌رشته‌ای( متون تاریخی، داده‌های باستان‌شناختی و (GIS)»، مطالعات باستان‌شناسی، 1399، 12(2): 21-1[.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهه باستان سنجی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research on Archaeometry

Designed & Developed by : Yektaweb