برترین‌های پایگاه - پژوهه باستان سنجی

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه (24737 مشاهده)
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان (17474 مشاهده)
مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (8727 مشاهده)
فن شناسی و ساخت مینای زرین‌فام شیشه، بر اساس فرمول های کتاب «جواهر نامه نظامی» (7745 مشاهده)
کاربرد دستگاه XRF پرتابل در مطالعات باستان‌سنجی مواد فرهنگی تاریخی (6860 مشاهده)
کاربرد تحلیل‌های بلورشناسی در مطالعات فنی آثار تاریخی گچی (مطالعه‌ی موردی گچ بری کوه خواجه‌ی سیستان، ملات گچ شادیاخ نیشابور و ملات گچ قلعه الموت قزوین) (6769 مشاهده)
مروری بر مطالعات اُبسیدین در ایران، منشأیابی معادن و اُبسیدین های محوطه های باستانی، پژوهش ها و پرسش های موجود (6245 مشاهده)
مفتول‌های شیشه‌‌ای چغازنبیل؛ اولین نشانه‌‌های شیشه‌‌گری ایران در هزاره دوم پیش از میلاد (6138 مشاهده)
بررسی مکانیسم تخریب ناشی از نمک های محلول در بناهای تاریخی (5955 مشاهده)
بررسی های باستان شناسی منطقه تپه حصار دامغان با استفاده از مدل سازی پیشرو و وارون داده های رادار نفوذی به زمین (5868 مشاهده)
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF (5740 مشاهده)
شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن) (5625 مشاهده)
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی (5206 مشاهده)
شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول (5040 مشاهده)
بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان (4925 مشاهده)
شناسایی مواد و رنگدانه‌ های به کار رفته در نقاشی‌ های دیواری مجموعه باغ و عمارت تاریخی رحیم آباد بیرجند (4835 مشاهده)
"خمیر لاجورد" یا "آبی مصری"؟ بررسی ساختاری و هویت‌بخشی مجموعه‌ای از اشیاء منسوب به خمیر لاجورد در موزه ملی ایران (4741 مشاهده)
باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما) (4645 مشاهده)
ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (4513 مشاهده)
شناسایی ساختار و فرآیندهای فرسایش ملات قیر به کاررفته در آجرهای یادمان هخامنشی تل آجری در پارسه (4333 مشاهده)
گاهنگاری مطلق (14C) و نسبی محوطه دوه‌گُز خوی با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شواهدی از دوره مس‌و‌سنگ انتقالی، دالما و پیزدلی (4271 مشاهده)
بررسی های باستان سنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی (4266 مشاهده)
اهمیت تحلیل لایه های خوردگی در مطالعه فنی آثار فلزی تاریخی (4078 مشاهده)
ارزیابی توالی فرهنگی دوره نوسنگی فارس بر اساس گاهنگاری مطلق محوطه هُرمَنگان (3918 مشاهده)
مطالعه ی فنی تزئینات طلاکاری در کتیبه های سنگی کلیسای وانک در اصفهان (3879 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان (5055 دریافت)
بررسی مکانیسم تخریب ناشی از نمک های محلول در بناهای تاریخی (3038 دریافت)
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی (2810 دریافت)
بررسی های باستان شناسی منطقه تپه حصار دامغان با استفاده از مدل سازی پیشرو و وارون داده های رادار نفوذی به زمین (2693 دریافت)
مروری بر مطالعات اُبسیدین در ایران، منشأیابی معادن و اُبسیدین های محوطه های باستانی، پژوهش ها و پرسش های موجود (2636 دریافت)
شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول (2554 دریافت)
کاربرد دستگاه XRF پرتابل در مطالعات باستان‌سنجی مواد فرهنگی تاریخی (2088 دریافت)
مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (1941 دریافت)
شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن) (1899 دریافت)
فن شناسی و ساخت مینای زرین‌فام شیشه، بر اساس فرمول های کتاب «جواهر نامه نظامی» (1866 دریافت)
بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان (1834 دریافت)
کاربرد تحلیل‌های بلورشناسی در مطالعات فنی آثار تاریخی گچی (مطالعه‌ی موردی گچ بری کوه خواجه‌ی سیستان، ملات گچ شادیاخ نیشابور و ملات گچ قلعه الموت قزوین) (1814 دریافت)
گاهنگاری مطلق (14C) و نسبی محوطه دوه‌گُز خوی با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شواهدی از دوره مس‌و‌سنگ انتقالی، دالما و پیزدلی (1760 دریافت)
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF (1701 دریافت)
شناسایی ساختار و فرآیندهای فرسایش ملات قیر به کاررفته در آجرهای یادمان هخامنشی تل آجری در پارسه (1688 دریافت)
اهمیت تحلیل لایه های خوردگی در مطالعه فنی آثار فلزی تاریخی (1674 دریافت)
ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (1487 دریافت)
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه (1481 دریافت)
باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما) (1452 دریافت)
شناسایی مواد و رنگدانه‌ های به کار رفته در نقاشی‌ های دیواری مجموعه باغ و عمارت تاریخی رحیم آباد بیرجند (1296 دریافت)
بررسی های باستان سنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی (1257 دریافت)
"خمیر لاجورد" یا "آبی مصری"؟ بررسی ساختاری و هویت‌بخشی مجموعه‌ای از اشیاء منسوب به خمیر لاجورد در موزه ملی ایران (1230 دریافت)
مطالعه ی فنی تزئینات طلاکاری در کتیبه های سنگی کلیسای وانک در اصفهان (1100 دریافت)
پروژه های باستان شناختی سدهای ایران، کاوش‌های نجات بخشی اضطراری یا حفاظت و مرمت!!! (1045 دریافت)
آماده‌ سازی مقاطع نازک از مواد متخلخل برای مطالعات با میکروسکوپ پلاریزان در باستان‌ سنجی (1033 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
باستان‏شناسی استخوان انسان ( 17552 بازدید)
مس و برنز در هنر: خوردگی، عناصر رنگی، حفاظت ( 16316 بازدید)
باستان‌سنجی در ایران: نقش علوم پایه در باستان‌شناسی ( 14835 بازدید)
روش‏های الکتروشیمیایی در باستان‏سنجی، حفاظت و مرمّت ( 14555 بازدید)
کتاب کار رنگدانه و رنگینه های طبیعی ( 14524 بازدید)
متالوگرافی و ریزساختار در فلزهای باستانی و تاریخی ( 14406 بازدید)
دانش حفاظت برای میراث فرهنگی: کاربردهای تجزیه های دستگاهی ( 14161 بازدید)
باستان - کانی شناسی ( 14122 بازدید)
کاربردهای شیمی تجزیه در علوم باستان شناختی ( 13844 بازدید)
رهیافت های باستان شناختی به فناوری ( 13635 بازدید)
مرور کلی بر تاریخ گذاری به روش لومینسانس در باستان شناسی، انسان شناسی و ژئو آرکئولوژی ( 12808 بازدید)
بررسی های ژئوفیزیک در ارزیابی میدانی باستان شناختی ( 12649 بازدید)
شیمی باستان شناسی ( 12497 بازدید)
روش های تاریخ گذاری کواترنری ( 12377 بازدید)
تحقیقات تجربی در شیمی و فیزیک ( 11962 بازدید)
آشنایی با باستان سنجی ( 8727 بازدید)
زمین باستان شناسی ( 8483 بازدید)
جعل آثار تاریخی و اصالت سنجی ( 8197 بازدید)
راهنمای نگارش مقالات به زبان فارسی ( 8183 بازدید)
معدن باستان سنجی ( 7850 بازدید)
مطالعات باستان سنجی و مرمت سنگ‌های تاریخی و فرهنگی ( 7763 بازدید)
مطالعات باستان سنجی رنگ و بست ( 7679 بازدید)
شناخت دیوارنگاره های تاریخی ( 7651 بازدید)
مطالعات باستان سنجی و حفاظت و مرمت آثار کاغذی ( 7467 بازدید)
علوم و انقلاب در باستان شناسی ( 6509 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
باستان­ سنجی معادل Archaeometry! ( 6 ارسال)
پژوهه باستان سنجی ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شیمی باستان شناسی ( 663 چاپ)
پایگاه های مفید باستان سنجی ( 659 چاپ)
باستان‌سنجی در ایران: نقش علوم پایه در باستان‌شناسی ( 629 چاپ)
مس و برنز در هنر: خوردگی، عناصر رنگی، حفاظت ( 619 چاپ)
نشریات تخصصی و باستان سنجی ( 607 چاپ)
هیئت تحریریه نشریه ( 592 چاپ)
علوم و انقلاب در باستان شناسی ( 580 چاپ)
کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی ( 578 چاپ)
علوم وابسته به آثار فرهنگی و زبان فارسی ( 555 چاپ)
راهنمای نگارش مقالات به زبان فارسی ( 549 چاپ)
متالوگرافی و ریزساختار در فلزهای باستانی و تاریخی ( 532 چاپ)
آشنایی با نشریه پژوهه باستان سنجی ( 520 چاپ)
باستان سنجی نگرشی نو به علم میراث فرهنگی ( 515 چاپ)
پایگاههای اطلاعاتی ( 507 چاپ)
شرحی بر باستان‌سنجی و تولد یک نشریه علمی ( 494 چاپ)
زمین باستان شناسی ( 490 چاپ)
باستان‌شناسی و باستان‌سنجی ( 480 چاپ)
آشنایی با باستان سنجی ( 475 چاپ)
باستان سنجی جایگاهش را در میان سایر علوم یافته است. ( 474 چاپ)
باستان‏شناسی استخوان انسان ( 474 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهه باستان سنجی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Research on Archaeometry

Designed & Developed by : Yektaweb