برترین‌های پایگاه - پژوهه باستان سنجی

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه (25161 مشاهده)
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان (18062 مشاهده)
مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (9101 مشاهده)
فن شناسی و ساخت مینای زرین‌فام شیشه، بر اساس فرمول های کتاب «جواهر نامه نظامی» (8096 مشاهده)
کاربرد دستگاه XRF پرتابل در مطالعات باستان‌سنجی مواد فرهنگی تاریخی (7369 مشاهده)
کاربرد تحلیل‌های بلورشناسی در مطالعات فنی آثار تاریخی گچی (مطالعه‌ی موردی گچ بری کوه خواجه‌ی سیستان، ملات گچ شادیاخ نیشابور و ملات گچ قلعه الموت قزوین) (7118 مشاهده)
مروری بر مطالعات اُبسیدین در ایران، منشأیابی معادن و اُبسیدین های محوطه های باستانی، پژوهش ها و پرسش های موجود (6662 مشاهده)
مفتول‌های شیشه‌‌ای چغازنبیل؛ اولین نشانه‌‌های شیشه‌‌گری ایران در هزاره دوم پیش از میلاد (6522 مشاهده)
بررسی مکانیسم تخریب ناشی از نمک های محلول در بناهای تاریخی (6339 مشاهده)
بررسی های باستان شناسی منطقه تپه حصار دامغان با استفاده از مدل سازی پیشرو و وارون داده های رادار نفوذی به زمین (6238 مشاهده)
شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن) (6205 مشاهده)
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF (6035 مشاهده)
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی (5597 مشاهده)
شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول (5387 مشاهده)
بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان (5283 مشاهده)
شناسایی مواد و رنگدانه‌ های به کار رفته در نقاشی‌ های دیواری مجموعه باغ و عمارت تاریخی رحیم آباد بیرجند (5265 مشاهده)
"خمیر لاجورد" یا "آبی مصری"؟ بررسی ساختاری و هویت‌بخشی مجموعه‌ای از اشیاء منسوب به خمیر لاجورد در موزه ملی ایران (5193 مشاهده)
باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما) (4966 مشاهده)
ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (4810 مشاهده)
شناسایی ساختار و فرآیندهای فرسایش ملات قیر به کاررفته در آجرهای یادمان هخامنشی تل آجری در پارسه (4675 مشاهده)
بررسی های باستان سنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی (4603 مشاهده)
گاهنگاری مطلق (14C) و نسبی محوطه دوه‌گُز خوی با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شواهدی از دوره مس‌و‌سنگ انتقالی، دالما و پیزدلی (4592 مشاهده)
اهمیت تحلیل لایه های خوردگی در مطالعه فنی آثار فلزی تاریخی (4312 مشاهده)
ارزیابی توالی فرهنگی دوره نوسنگی فارس بر اساس گاهنگاری مطلق محوطه هُرمَنگان (4277 مشاهده)
ساختارشناسی خمره ‌ی ‌نو یافته‌ ی سفالی چرخه‌ ی زیستی متعلق به گورستان پیش ‌ازتاریخی کِشیک سیستان و بلوچستان، جنوب‌ شرق ایران (4222 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان (5282 دریافت)
بررسی مکانیسم تخریب ناشی از نمک های محلول در بناهای تاریخی (3271 دریافت)
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی (3006 دریافت)
بررسی های باستان شناسی منطقه تپه حصار دامغان با استفاده از مدل سازی پیشرو و وارون داده های رادار نفوذی به زمین (2890 دریافت)
مروری بر مطالعات اُبسیدین در ایران، منشأیابی معادن و اُبسیدین های محوطه های باستانی، پژوهش ها و پرسش های موجود (2727 دریافت)
شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول (2672 دریافت)
کاربرد دستگاه XRF پرتابل در مطالعات باستان‌سنجی مواد فرهنگی تاریخی (2169 دریافت)
مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (2116 دریافت)
فن شناسی و ساخت مینای زرین‌فام شیشه، بر اساس فرمول های کتاب «جواهر نامه نظامی» (2075 دریافت)
شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن) (2053 دریافت)
کاربرد تحلیل‌های بلورشناسی در مطالعات فنی آثار تاریخی گچی (مطالعه‌ی موردی گچ بری کوه خواجه‌ی سیستان، ملات گچ شادیاخ نیشابور و ملات گچ قلعه الموت قزوین) (1982 دریافت)
بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان (1977 دریافت)
گاهنگاری مطلق (14C) و نسبی محوطه دوه‌گُز خوی با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شواهدی از دوره مس‌و‌سنگ انتقالی، دالما و پیزدلی (1846 دریافت)
شناسایی ساختار و فرآیندهای فرسایش ملات قیر به کاررفته در آجرهای یادمان هخامنشی تل آجری در پارسه (1816 دریافت)
اهمیت تحلیل لایه های خوردگی در مطالعه فنی آثار فلزی تاریخی (1810 دریافت)
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF (1759 دریافت)
ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (1632 دریافت)
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه (1585 دریافت)
باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما) (1564 دریافت)
بررسی های باستان سنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی (1413 دریافت)
شناسایی مواد و رنگدانه‌ های به کار رفته در نقاشی‌ های دیواری مجموعه باغ و عمارت تاریخی رحیم آباد بیرجند (1409 دریافت)
"خمیر لاجورد" یا "آبی مصری"؟ بررسی ساختاری و هویت‌بخشی مجموعه‌ای از اشیاء منسوب به خمیر لاجورد در موزه ملی ایران (1303 دریافت)
مطالعه ی فنی تزئینات طلاکاری در کتیبه های سنگی کلیسای وانک در اصفهان (1168 دریافت)
امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نسخ تاریخی مجهول از طریق شناسایی حرارتی، طیف‌سنجی و میکروسکوپی مواد کاغذ (1157 دریافت)
ارزیابی توالی فرهنگی دوره نوسنگی فارس بر اساس گاهنگاری مطلق محوطه هُرمَنگان (1135 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
باستان‏شناسی استخوان انسان ( 18952 بازدید)
مس و برنز در هنر: خوردگی، عناصر رنگی، حفاظت ( 17513 بازدید)
باستان‌سنجی در ایران: نقش علوم پایه در باستان‌شناسی ( 15833 بازدید)
کتاب کار رنگدانه و رنگینه های طبیعی ( 15577 بازدید)
روش‏های الکتروشیمیایی در باستان‏سنجی، حفاظت و مرمّت ( 15575 بازدید)
متالوگرافی و ریزساختار در فلزهای باستانی و تاریخی ( 15540 بازدید)
باستان - کانی شناسی ( 15153 بازدید)
دانش حفاظت برای میراث فرهنگی: کاربردهای تجزیه های دستگاهی ( 15089 بازدید)
کاربردهای شیمی تجزیه در علوم باستان شناختی ( 14879 بازدید)
رهیافت های باستان شناختی به فناوری ( 14587 بازدید)
مرور کلی بر تاریخ گذاری به روش لومینسانس در باستان شناسی، انسان شناسی و ژئو آرکئولوژی ( 13773 بازدید)
بررسی های ژئوفیزیک در ارزیابی میدانی باستان شناختی ( 13625 بازدید)
شیمی باستان شناسی ( 13572 بازدید)
روش های تاریخ گذاری کواترنری ( 13355 بازدید)
تحقیقات تجربی در شیمی و فیزیک ( 12941 بازدید)
آشنایی با باستان سنجی ( 9390 بازدید)
زمین باستان شناسی ( 9056 بازدید)
راهنمای نگارش مقالات به زبان فارسی ( 8850 بازدید)
جعل آثار تاریخی و اصالت سنجی ( 8673 بازدید)
معدن باستان سنجی ( 8308 بازدید)
مطالعات باستان سنجی و مرمت سنگ‌های تاریخی و فرهنگی ( 8218 بازدید)
مطالعات باستان سنجی رنگ و بست ( 8112 بازدید)
شناخت دیوارنگاره های تاریخی ( 8077 بازدید)
مطالعات باستان سنجی و حفاظت و مرمت آثار کاغذی ( 7926 بازدید)
علوم و انقلاب در باستان شناسی ( 6946 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
باستان­ سنجی معادل Archaeometry! ( 6 ارسال)
پژوهه باستان سنجی ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شیمی باستان شناسی ( 727 چاپ)
باستان‌سنجی در ایران: نقش علوم پایه در باستان‌شناسی ( 703 چاپ)
پایگاه های مفید باستان سنجی ( 702 چاپ)
نشریات تخصصی و باستان سنجی ( 689 چاپ)
مس و برنز در هنر: خوردگی، عناصر رنگی، حفاظت ( 685 چاپ)
هیئت تحریریه نشریه ( 665 چاپ)
کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی ( 643 چاپ)
علوم و انقلاب در باستان شناسی ( 643 چاپ)
علوم وابسته به آثار فرهنگی و زبان فارسی ( 618 چاپ)
متالوگرافی و ریزساختار در فلزهای باستانی و تاریخی ( 607 چاپ)
راهنمای نگارش مقالات به زبان فارسی ( 595 چاپ)
باستان سنجی نگرشی نو به علم میراث فرهنگی ( 584 چاپ)
شرحی بر باستان‌سنجی و تولد یک نشریه علمی ( 579 چاپ)
پایگاههای اطلاعاتی ( 562 چاپ)
آشنایی با نشریه پژوهه باستان سنجی ( 559 چاپ)
باستان‌شناسی و باستان‌سنجی ( 539 چاپ)
باستان‏شناسی استخوان انسان ( 534 چاپ)
زمین باستان شناسی ( 532 چاپ)
آشنایی با باستان سنجی ( 532 چاپ)
باستان سنجی جایگاهش را در میان سایر علوم یافته است. ( 524 چاپ)
باستان سنجی علمی نو پا در ایران ( 511 چاپ)
باستان­سنجی ابزاری کارآمد در حوزه ­ی میراث فرهنگی ( 504 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهه باستان سنجی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research on Archaeometry

Designed & Developed by : Yektaweb