تحلیل اثر ویژگی‌های حسابی و هندسی بر فرایند ترسیم کاربندی‌ها با رویکرد دستیابی به روش‌های ترسیم بهینه نوین - پژوهه باستان سنجی
سال 9، شماره 1 - ( 1402 )                   سال 9 شماره 1 صفحات 68-53 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ainechi S, Valibeig N. Analyzing the Effect of Arithmetic and Geometrical Features on Karbandis’ Drawing Process Based on the Approach of Achieving New Optimal Drawing Methods. JRA 2023; 9 (1) :53-68
URL: http://jra-tabriziau.ir/article-1-342-fa.html
آئینه چی شهرزاد، ولی بیگ نیما. تحلیل اثر ویژگی‌های حسابی و هندسی بر فرایند ترسیم کاربندی‌ها با رویکرد دستیابی به روش‌های ترسیم بهینه نوین. پژوهه باستان سنجی. 1402; 9 (1) :53-68

URL: http://jra-tabriziau.ir/article-1-342-fa.html


1- مرمت بنا و احیاء بافت های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران ، ainechi.shahrzad@yahoo.com
2- گروه مرمت بنا و احیاء بافت های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده:   (1123 مشاهده)
شناسایی دقیق تر جزئیات ترسیم ویافتن ارتباط بین فرمول های ریاضی با اشکال هندسی  خود پیش نیازارائه راهکاری نوین برای ترسیم انواع کاربندی می باشد. امروزه به دلیل تغییر شیوه و ابزار ترسیمات ارائه راهکارهایی نوین برای افزایش دقت و سرعت ترسیم اشکال پیچیده هندسی مخصوصا کاربندی بیشتر حس می شود. یافتن زاویه بین قطر دایره و طول مستطیل محاط در دایره، راهکاری نوین بر پایه فرمولی جدید، جهت فراگیری ساده تر و سریعتر روش های ترسیم انواع کاربندی با تعداد ضلع زوج و در زمینه مستطیل شکل ارائه می دهد. در خصوص کاربندی تاکنون هیچ منبع مکتوب کاملی به دست نیامده است. پژوهشگران در گستره کاربندی بیشتر به شیوه های ترسیم آن هم به شکل متفاوت با یکدیگر پرداخته اند. این پژوهش برای نخستین بار  به ارائه راهکاری نوین و ساده جهت ترسیم اشکال هندسی کاربندی بر پایه فرمول ریاضی مشخص می پردازد. روش داده اندوزی به صورت مطالعه منابع کتابخانه ای ومحاسباتی می باشد. هدف کلی این مقاله، تحلیل حسابی و هندسی روش های گوناگون ترسیم کاربندی جهت دستیابی به ارائه راهکاری نوین می باشد.  نتیجه حاصل از تحقیق، مبین این مطلب است که با دانستن دو پارامتر تعداد ضلع کاربندی و اندازه زاویه بین قطر دایره و طول مستطیل محاط در دایره، به راحتی می توان انواع کاربندی های با تعداد ضلع زوج در زمینه مستطیل را ترسیم نمود.
 
 
متن کامل [PDF 1684 kb]   (244 دریافت)    
یاداداشت علمی: پژوهشي | موضوع مقاله: دانش حفاظت
دریافت: 1401/7/2 | پذیرش: 1402/5/14 | انتشار: 1402/7/1 | انتشار الکترونیک: 1402/7/1

فهرست منابع
1. Naseh Zadeh Tabriz Sh, Pourrajb Sofiai L. Potential capabilities of parametric software in Islamic architectural design (case study: application). The first competition of the comprehensive international conference of engineering sciences in Iran; 2015. ]ناصح زاده تبریز شهرام، پوررجب صوفیائی لاجین. توانایی‌های بالقوه نرم‌افزارهای پارامتریک در طراحی معماری اسلامی (نمونه موردی کاربردی: کاربندی). اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران. 1395 [
2. Mir Abul Qasimi SMT, Bagheri M. Abdur Rahman Sufi's treatise on geometry. History of Science. 2003; (1):142-189. ]میرابوالقاسمی سید محمدتقی، باقری محمد. رساله عبدالرحمان صوفی درباره هندسه پرگاری. تاریخ علم. 1382؛ (1): 1-89، 142 ]
3. Al-Saeed E, Parman A. Geometric patterns in Islamic art. Translation: Masoud Rajab Nia.Tehran: Soroush Publications;2008. ] السعید عصام، پارمان عایشه. نقش‌های هندسی در هنر اسلامی. ترجمه: مسعود رجب نیا. تهران: انتشارات سروش؛ 1387[.
4. Hali A. Nodes and arches in Iranian architecture. Qom: Mehr;1986. [in Persian]. حلی اکبر. گره‌ها و قوس‌ها در معماری ایران. قم: انتشارات مهر؛1365[.
5. Papadopoulos A. Islamic architecture. Translation: Heshmat Jazni. Tehran: Raja; 1989. پاپادوپولو آلکساندر. معماري اسلامی. ت‍رج‍مه‌: حشمت جزنی. تهران: رجاء؛ 1368[.
6. Najiboglu G. Geometry and Decoration in Islamic Architecture, Translation: Mehrdad Qayyumi. Tehran: Rozeneh; 2010. ] نجیب اوغلو گل رو. هندسه و تزیین در معماری اسلامی. ترجمه: مهرداد قیومی. تهران: روزنه؛1389[.
7. Kharazmi M, Tavossi M, Pourmand HA, Nistani J. A study on the geometric motifs of architectural decorations in Gonabad, Malek Zozan, and Faryoumed mosques. Journal of fine arts - visual arts. 2011; 17(3). ]خوارزمی مهسا، طاووسی محمود، پورمند حسنعلی، نیستانی جواد. مطالعه ای در نقوش هندسی تزیینات معماری در مساجد گناباد، ملک زوزن و فریومد. نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی.1391؛ (3)17 [.
8. Ziaeinia MH, Hashemi Jarzabad H. Golden proportion and Islamic Iranian proportions system in Qain Jame Mosque. Iranian Restoration and Architecture Journal (Repairing historical and cultural works and textures. 2015; 6(11). ]ضیایی نیا محمدحسن، هاشمی جرزآباد حسن. تناسب طلائي و سيستم تناسبات ايراني اسلامي در مسجد جامع قائن. نشریه مرمت و معماري ايران (مرمت آثار و بافت هاي تاريخي فرهنگي.1395؛6 (11) [.
9. Pirnia M K. Textbook of Islamic architecture. Tehran :University of Tehran;1983. ]پیرنیا محمد کریم. درس‌نامه معماری اسلامی. تهران: دانشگاه تهران؛ 1362[.
10. Raeeszadeh M, Mofid H. Revival of forgotten arts: the basics of traditional architecture in Iran according to the narration of Professor Hossein Larzadeh. Tehran :Molly; 1995. ]رئیس‌زاده مهناز، مفید حسین‌. احیای هنرهای از یاد رفته: مبانی معماری سنّتی در ایران به روایت استاد حسین لرزاده. تهران: مولی؛ 1374.
11. Sharbaf A. Gereh va Karbandi. Tehran: (Gereh Miras-e Farhangi-ye Keshvar (Iranian Cultural Heritage Organization); 2006 [in Persian]. ]شعرباف اصغر‌.‌ گره و کاربندی (ج1). تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور و سبحان نور؛ 1385[.
12. Pirnia M, Bozorgmehri Z. Geometry in Miras-e Farhangi-ye Keshvar [Iranian architecture. Tehran: Sazman-e Cultural Heritage Organization]; 2006 [in Persian]. ]پیرنیا محمد کریم، بزرگمهری زهره. هندسه در معماری. تهران: انتشارات میراث فرهنگی کشور و سبحان نور؛ 1385[.
13. Pournadri H.Shaerbaf and his works (the second volume of Garh and Karbandi). Tehran:Cultural heritage of the country; 2000. ]پورنادری حسین. شعرباف و آثارش (جلد دوم گره و کاربندی). تهران: میراث فرهنگی کشور؛ 1379[.
14. Memarian G H. Architecture of Niarsh Iran. Editor: Hadi Safaipour. Tehran: Naghme No Andish Publishing Institute and Artistic Cultural Institute; 2014 ]معماریان غلامحسین. معماری ایران نیارش. تدوین: هادی صفایی پور. تهران: موسسه انتشارات و موسسه فرهنگی هنری نغمه نو اندیش؛ 1394[.
15. Navaei K, Haji Ghasemi K. Clay and Fantasy: Description of Iranian Islamic Architecture.Tehran: Shahid Beheshti University, Soroush (Islamic Republic of Iran Sada and Sada Publications); 2011. ]نوایی کامبیز، حاجی قاسمی کامبیز. خشت و خیال: شرح معماری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه شهیدبهشتی؛ سروش (انتشارات صدا و صدای جمهوری اسلامی ایران)؛ 1390 [
16. Ainechi S, Valibeig N, Tehrani F. Comparison of the geometry and Karbandi vault drawing method of study examples of base karbandies 10, 12, 14 and 16. Sofeh Journal. 2019;1(29): 73-91. [in Persian] ]آئینه چی شهرزاد، ولی بیگ نیما، تهرانی فرهاد. مقايسه هندسه و روش ترسيم طاق كاربندي نمونه‌های مطالعاتي کاربندی‌های زمينه 10، 12، 14 و 16. مجله صفه.1398؛ (29)1: 73-91[. [DOI:10.29252/soffeh.29.1.73]
17. Garofalo V. The geometry of a domed architecture: A stately example of Kārbandi at Bagh-e Dolat Abad in Yazd. Nexus Network Journal. 2016;18:169-95. [DOI:10.1007/s00004-015-0286-0]
18. Ahmadi MP. A Geometrical Analysis of the Mausoleum of Sheikh Zāhed-e Gīlāni. Persian Architecture and Mathematics. 2012;391-406. [DOI:10.1007/978-3-0348-0507-0_12]
19. Mohammadi AA, Asefi M, Ebrahimi AN. The geometrical regularization for covering irregular bases with Karbandi. Nexus Network Journal. 2018 Jul;20(2):331-52. [DOI:10.1007/s00004-018-0373-0]
20. Farshchi H, Danaei Nia A,Ashrafi A.The geometric system of one-leg formalization grounds, derived from the circumcircle. Two scientific-research quarterly magazines on restoration and architecture of Iran. 2015;6(12): 127-138. ]فرشچی حمیدرضا، دانایی نیا احمد، اشرفی احمد. نظام هندسی زمینه‌های رسمی بندی یک‌پا، برگرفته از دایره محیطی. دو فصلنامه علمی- پژوهشی مرمت و معماری ایران. 1395؛ 6(12): 127 -138[.
21. Amjad Mohammadi A.A research on the geometry of the applications of the historical market of Tabriz for use in the design of free surfaces. Master's thesis. Islamic Art University of Tabriz, Faculty of Architecture and Urban Planning;2016. ]امجد محمدی امیر. پژوهشی در هندسه کاربندی های بازار تاریخی تبریز برای کاربست در طراحی سطوح آزاد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز: دانشکده معماری و شهرسازی. 1396[.
22. Rehani Hamdani H, Sahib Mohammadian M, Afshin Mehr Va, Bamanian M R. Mathematical analysis of simple applications of Iranian architecture. Iranian Journal of Archaeological Research. 2017; (8)17: 201-220. ]ریحانی همدانی حسن، صاحب محمدیان منصور، افشین مهر وحید، بمانیان محمدرضا. تحلیل ریاضی کاربندی های ساده‌ی معماری ایران. مجله پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران.1397؛ (8) 17: 201-220[.
23. Nistani J. The history of map drawing and the application of geometry and arithmetic in Islamic architecture (from the first Islamic centuries to the middle of the 9th century A.H). Pik Noor - Human Sciences.2004;3 (5). ]نیستانی جواد. سابقه ترسيم نقشه و کاربرد هندسه و حساب در معماري اسلامي (از سده‌های نخستين اسلامي تا اواسط قرن 9 ق)، پیک نور- علوم انسانی.1384؛ 3 (5)[.
24. Khwaja Nasiruddin T.Akhlaq Naseri, with the efforts of Mojtaba Minavi and Alireza Ansari Senjari. Tehran:Kharazmi Publications; 1990. ]طوسی خواجه نصیرالدین. اخلاق ناصری، به کوشش مجتبی مینوی و علیرضا انصاری سنجری. تهران: انتشارات خوارزمی؛1396[.
25. Mokhtari M, Kaousi S, Bammad A. Theoretical geometry in Iranian architecture (meaning and principles). international conference on civil engineering, architecture, and sustainable urban development; 2013. ]مختاری مژده، کاوسی ساناز، بامداد علی. هندسه نظری در معماری ایرانی (معنا و اصول). کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری؛ 1393[.
26. Balkhari Qahi H. Philosophy of geometry and architecture. Tehran:Tehran University Press;1400. ]بلخاری قهی حسن. فلسفه هندسه و معماری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛1400[.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهه باستان سنجی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research on Archaeometry

Designed & Developed by : Yektaweb