پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- معرفی کتب تخصصی
کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.114.17.fa
برگشت به اصل مطلب