امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نسخ تاریخی مجهول از طریق شناسایی حرارتی طیف‌سنجی و میکروسکوپی مواد کاغذ - پژوهه باستان سنجی
سال 2، شماره 2 - ( 1395 )                   سال 2 شماره 2 صفحات 61-49 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghayeni Z, Safapour S. Dating Feasibility of Unknown Historic Scripts through Thermal, Spectroscopic and Microscopic Identification of Paper Materials. JRA 2017; 2 (2) :49-61
URL: http://jra-tabriziau.ir/article-1-66-fa.html
قاینی زهره، صفاپور سیامک. امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نسخ تاریخی مجهول از طریق شناسایی حرارتی، طیف‌سنجی و میکروسکوپی مواد کاغذ. پژوهه باستان سنجی. 1395; 2 (2) :49-61

URL: http://jra-tabriziau.ir/article-1-66-fa.html


1- دانشگاه هنر اسلامی تبریز
2- دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، s.safapour@gmail.com
چکیده:   (4953 مشاهده)

کاغذهای تاریخی بیانگر هویت و ارزش های ملی، مذهبی، هنری و تاریخی هر  است. شناخت عوامل سازنده کاغذ و تعیین نوع کاغذ از نظر الیاف، آهار و دیگر مواد به‌کاررفته می تواند به شناخت فرهنگ های گذشته، نگرش های پیشین و تطور فنون مرتبط کمک شایانی نماید. با این وجود برخی نسخ خطی وجود دارند که تاریخ کتابت آن ها هنوز مشخص نیست و این امر موجب می‌گردد از ارزش استنادی آن‌ها به دلیل عدم آگاهی از هویت تاریخی آن ها کاسته شود. با استفاده از روش‌های تجزیه کیفی، کمی و شناسایی مواد تشکیل‌دهنده کاغذهای نسخ خطی می‌توان ساختار و درنتیجه زمان احتمالی تهیه کاغذ و یا زمان استفاده از آن به‌عنوان یک اثر فرهنگی را شناسایی نمود. در این پژوهش، امکان تعیین قدمت چهار نسخه خطی بدون تاریخ کتابت معلوم از طریق شناسایی مواد کاغذ نظیر نوع، ویژگی های الیاف، آهار مصرفی و مقایسه آن‌ها با چهار نمونه با تاریخ مکتوب دوره صفویه به دلیل در دسترس بودن نسخ این دوره مورد مطالعه قرار گرفت. در صورت مثبت بودن این راهکار می توان در آینده با دوره های دیگر مقایسه نمود. بدین منظور از روش های مختلف نظیر شناسایی با معرف های رنگی، مشاهدات میکروسکوپ نوری، آنالیز طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، آنالیز گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) و آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) استفاده شد. با استفاده از هرکدام از روش های آنالیز اطلاعات ویژه ای در خصوص ساختار فیزیکی، شیمیایی، شکل ظاهری و جنس نمونه های کاغذ به دست آمد. نتایج آزمون شناسایی الیاف شامل روش های میکروسکوپ نوری و معرف های رنگی حاکی از آن است که در ساخت همه نمونه ها (به غیر از یک نمونه معلوم که از کنف ساخته شده است) الیاف کتان بکار رفته است. نتایج طیف‌سنجی مادون‌قرمز نشان‌دهنده وجود سلولز، همی سلولز و فقدان لیگنین در تمامی نمونه ها بود. همچنین آهار استفاده شده در ساخت کاغذ از نوع پلی ساکاریدی (نشاسته) تشخیص داده شد. نتایج آنالیز وزن سنجی حرارتی و گرماسنجی روبشی تفاضلی نشان داد، هر نمونه بسته به تاریخچه حرارتی و شیمیایی، پایداری و رفتار حرارتی متفاوت و مخصوص به خود دارد. همچنین مقاومت حرارتی همی سلولز نسبت به سلولز کمتر بود. بطورکلی نتایج این مطالعه نشان داد، بررسی قدمت نمونه های بدون تاریخ، از طریق آنالیزهای حرارتی با بررسی مواد خام و مواد اولیه کاغذها امکان‌پذیر است و ترکیب این داده ها با نتایج سایر آزمون ها و یکسان بودن مواد اولیه (ترکیب و اجزای آن) تائید می‌کند که کاغذهای بدون تاریخ مربوط به دوران صفویه هستند.

متن کامل [PDF 976 kb]   (2475 دریافت)    
یاداداشت علمی: پژوهشي | موضوع مقاله: باستان سنجی
دریافت: 1395/7/5 | پذیرش: 1395/11/4 | انتشار: 1395/12/27 | انتشار الکترونیک: 1395/12/27

فهرست منابع
1. Agrawal, O. P., & Barkeshli, M. (1997). Conservation of books, manuscripts and paper documents. INTACH.
2. Azimi, H. (2012). Paper in Iranian-Islamic scripts. Faslname-yi motaleaat- e Melli Ketabdari va Sazmandehi-yi Etelaat, 146-1308. [in Persian]
3. Bayer, G., & Wiedemann, H. G. (1983). Thermoanalytical measurements in archaeometry. Thermochimica Acta, 69(1-2), 167-173. [DOI:10.1016/0040-6031(83)85075-8]
4. Budrugeac, P., Miu, L., Bocu, V., Wortman, F., & Popescu, C. (2003). Thermal degradation of collagen-based materials that are supports of cultural and historical objects. Journal of thermal analysis and calorimetry, 72(3), 1057-1064. https://doi.org/10.1023/A:1025007407683 [DOI:10.1023/A:1025014114527]
5. Cabrales, L., & Abidi, N. (2010). On the thermal degradation of cellulose in cotton fibers. Journal of thermal analysis and calorimetry, 102(2), 485-491. [DOI:10.1007/s10973-010-0911-9]
6. Cardwell, R. D. Luner, P. (1976a). Thermogravimetric analysis of pulps Part I: Kinetic treatment of isothermal pyrolysis of cellulose. Wood Sceience and Technology 10(2): 131-147. [DOI:10.1007/BF00416788]
7. Cardwell, R. D. Luner, P. (1976b). Thermogravimetric analysis of pulps part II: Kinetics for dynamic thermogravimetric analysis. Wood Science and Technology 10(3): 183-198. [DOI:10.1007/BF00355739]
8. Cardwell, R. D. Luner, P. (1978a). Thermogravimetric analysis of pulps III: TGA Profiles. Preservation of Paper and Textiles of Historic and Artistic Value, Chapter 24: 362–381.
9. Cardwell, R. D. Luner, P. (1978b). Thermogravimetric analysis of pulps IV: Thermal Stability Indices. Preservation of Paper and Textiles of Historic and Artistic Value, Chapter 25: 382–396.
10. Ceylan, Ö., Van Landuyt, L., Rahier, H., & De Clerck, K. (2013). The effect of water immersion on the thermal degradation of cotton fibers. Cellulose, 20(4), 1603-1612. [DOI:10.1007/s10570-013-9936-0]
11. Derrick, M. R., Stulik, D., & Landry, J. M. (2000). Infrared spectroscopy in conservation science. Getty Publications.
12. Duswalt, A. A. (1977). Thermal analysis study of paper permanence. Preservation of paper and textiles of historic and artistic value, 352-361.
13. Franceschi, E., Luciano, G., Carosi, F., Cornara, L., & Montanari, C. (2004). Thermal and microscope analysis as a tool in the characterisation of ancient papyri. Thermochimica acta, 418(1), 39-45. [DOI:10.1016/j.tca.2003.11.051]
14. Gorassini, A., Calvini, P., & Baldin, A. (2008, June). Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) analysis of historic paper documents as a preliminary step for chemometrical analysis. In Italy: CMA4CH 2nd Mediterraneum meeting on multivariate analysis and chemometry for cultural heritage and environment (Vol. 2, pp. 47-48).
15. Gregorova, A. (2013). Application of differential scanning calorimetry to the characterization of biopolymers. INTECH Open Access Publisher. Feller, R. L., Lee, S. B., & Bogaard, J. (1986). The kinetics of cellulose deterioration. In Historic textile and paper materials: conservation and characterization (pp. 329-347). American Chemical Society.
16. Ilvessalo-Pfäffli, M. S. (1995). Fiber atlas: identification of papermaking fibers. Springer Science & Business Media. [DOI:10.1007/978-3-662-07212-7]
17. Karimi, A. H., and Vatankhah, G. R. (2011). Identification of Iranian painting binders using wet chemistry, Journal of Restoration and Research, 4(7): 92-100. [in Persian]
18. Kasiri, M. B., Yoonesi, B., Yajam, A. (2016) Identify historical paper fibers to Dating feasibility of unknown samples, Journal of Research on Archaeometry.2(1):29-38. [in Persian]
19. Marcolli, C., & Wiedemann, H. (2001). Distinction of original and forged lithographs by means of thermogravimetry and Raman spectroscopy. Journal of thermal analysis and calorimetry, 64(3), 987-1000. [DOI:10.1023/A:1011587316504]
20. Nasir-Ahmadi, A., and Halek, F.S. (2011). Infrared Spectroscopy. Karaj: Islamic Azad University.
21. Pandey, K. K. (1999). A study of chemical structure of soft and hardwood and wood polymers by FTIR spectroscopy. Journal of Applied Polymer Science, 71(12), 1969-1975. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4628(19990321)71:12<1969::AID-APP6>3.0.CO;2-D [DOI:10.1002/(SICI)1097-4628(19990321)71:123.0.CO;2-D]
22. Pires, J., & Cruz, A. J. (2007). Techniques of thermal analysis applied to the study of cultural heritage. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 87(2), 411-415. [DOI:10.1007/s10973-004-6775-0]
23. Shapour-Aabadi, F. B., and Bahadori, R. (2003). Determination of antiquity of documents and scripts uing experimental and laboratory methods. Nameh-yi baharestan. 3rd year. Shomare-i Daftar, 526: 6-526. [in Persian]
24. Smoke, G. (2004). Pulp and Paper Technology. (A. Mir-Shakraie, Trans.). Tehran: Aeizh. [in Persian] (Original work published 1934).
25. Špérová, M., Nasadil, P., Průšová, A., & Kučerík, J. (2012). A hint on the correlation between cellulose fibers polymerization degree and their thermal and thermo-oxidative degradation. Journal of thermal analysis and calorimetry, 110(1), 71-76. [DOI:10.1007/s10973-012-2295-5]
26. Trafela, T., Strlicˇ, M., Kolar, J., Lichtblau, D. A., Anders, M., Mencigar, D. P., & Pihlar, B. (2007). Nondestructive analysis and dating of historical paper based on IR spectroscopy and chemometric data evaluation. Analytical chemistry, 79(16), 6319-6323. [DOI:10.1021/ac070392t]
27. Wiedemann, H. G., & Bayer, G. (1992). Approach to ancient Chinese artifacts by means of thermal analysis. Thermochimica acta, 200(1-2), 215-255. [DOI:10.1016/0040-6031(92)85117-E]
28. Wiedemann, H. G., & Boller, A. (1996). Thermal analysis of Codex Huamantla and other Mexican papers. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 46(3-4), 1033-1045. [DOI:10.1007/BF01983619]
29. Wiedemann, H. G., Günter, J. R., & Oswald, H. R. (1996). Investigation of ancient and new Japanese papers. Thermochimica acta, 282, 453-459. [DOI:10.1016/0040-6031(96)02850-X]
30. Yang, H., Yan, R., Chen, H., Lee, D. H., & Zheng, C. (2007). Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis. Fuel, 86(12), 1781-1788. [DOI:10.1016/j.fuel.2006.12.013]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهه باستان سنجی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research on Archaeometry

Designed & Developed by : Yektaweb