بهره برداری از جانوران در دوره ی مس و سنگ قدیم (دالما) در زاگرس شمالی مطالعه ی جانورباستان شناختی بازمانده های استخوانی تپه سیلوه پیرانشهر شمال غرب ایران - پژوهه باستان سنجی
سال 9، شماره 1 - ( 1402 )                   سال 9 شماره 1 صفحات 51-31 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه باستان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- بخش آناتومی گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
3- گروه باستان شناسی و باستان‌سنجی، دانشکده حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
4- گروه باستان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، vahdati@modares.ac.ir
چکیده:   (1525 مشاهده)
مجموعه های بقایای جانوری دوره¬ی مس و سنگ قدیم یا همان دوره¬¬ی دالما در شمال غرب ایران اندک است و مطالعه¬ی جانورباستان شناختی در مورد بخش ناچیزی از آنان صورت پذیرفته است. بدین صورت دانش ما از سازوکارهای معیشتی و الگوهای احتمالی آن در جوامع مس و  سنگ نیازمند بهبود است. این مطالعه که بر بقایای مهره¬داران مس و سنگ قدیم در تپه ی سیلوه دشت پیرانشهر صورت پذیرفته است، حاکی از وجود سازوکارهای چندگانه¬ی بهره¬برداری از جانوران در قالب فعالیت های معیشتی است. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که در هزاره ی پنجم پیش از میلاد در این محوطه، اقتصاد معیشتی مبتنی بر بهره برداری از گونه های اهلی همانند بز (Capra hircus)، گوسفند (Ovis aries) و گاو (Bos taurus) بوده است. بیشترین میزان بقایای جانوری یافت شده از لایه های مس و سنگ قدیم این محوطه متعلق به گوسفند اهلی (Ovis aries) است. شواهدی از حضور حیوانات وحشی همچون گوزن زرد ایرانی (Dama mesopotemica)، آهوی گواتردار (آهوی ایرانی) (Gazella subgutturosa)، لاک پشت (Testudines) و اسب سانان (Equidae) نیز به‌دست آمده است. بقایای استخوانی جانوران وحشی از فراوانی اندکی نسبت به بقایای جانوران اهلی برخوردار است که می¬تواند مؤید ارجحیت کمتر شکار نسبت به دامپروری باشد. از سوی دیگر بر مبنای تخمین زمان مرگ، ذبح گاو در سنین بزرگسالی و ذبح گوسفندان در پیش از بلوغ و نیز بزرگسالی انجام می شده است. این سازوکارهای چندگانه ی بهره برداری می توانند نمایانگر شیوه¬های مختلف سودجستن از گونه¬های جانوری (استفاده از نیروی کار، بافت ماهیچه ای و نیز فرآورده ای ثانویه)، افزایش مهارت‌های انسان در سازگاری با پیرامون و کنترل جانوران، دیرین اقلیم و نیز چگونگی تعادل جمعیت انسانی در زیست بوم زاگرس شمالی در هزاره¬ی پنجم پیش از میلاد باشند.
متن کامل [PDF 1420 kb]   (293 دریافت)    
یاداداشت علمی: پژوهشي | موضوع مقاله: باستان سنجی
دریافت: 1401/10/26 | پذیرش: 1402/4/7 | انتشار: 1402/7/1 | انتشار الکترونیک: 1402/7/1

فهرست منابع
1. Smith BD. Niche construction and the behavioral context of plant and animal domestication. Evolutionary Anthropology. 2007;16:188-199. [DOI:10.1002/evan.20135]
2. Smith BD. The ultimate ecosystem engineers. Science. 2007;315:1797-1798. [DOI:10.1126/science.1137740]
3. Smith BD. General patterns of niche construction and the management of wild plant and animal resources by small-scale pre-industrial societies. Philosophical Transactions of the Royal Society B. 2011;366:836-848. [DOI:10.1098/rstb.2010.0253]
4. Smith BD. A cultural niche construction theory of initial domestication. Theoretical Biology. 2012;6:260-271. [DOI:10.1007/s13752-012-0028-4]
5. Zeder, MA. The broad-spectrum revolution at 40: resource diversity, intensification, and an alternative to optimal foraging explanations. Journal of Anthropological Archaeology. 2012;31:241-264. [DOI:10.1016/j.jaa.2012.03.003]
6. Zeder, MA. Domestication as a model system for niche construction theory. Evol Ecol. 2016;30:325-348. [DOI:10.1007/s10682-015-9801-8]
7. Ethier J, Bánfy E, Vuković J, Leshtakov K, Bacvarov K, Rofet-Salque M, et al. Earliest expansion of animal husbandry beyond the Mediterranean zone in the sixth millennium BC. Scientific Reports. 2017;7:71-46. [DOI:10.1038/s41598-017-07427-x]
8. Young TC. Dalma painted ware. Expedition. 1963;5(2):38-39.
9. Hamlin C. Dalma Tepe. Iran. 1975;13:111-127. [DOI:10.2307/4300529]
10. Voigt MM. Hajji Firuz Tepe, Iran: the neolithic settlement. Philadelphia: Penn Museum; 1983.
11. Talai H. Pottery evidence from Ahrendjan Tepe, a neolithic site in Salmas plain, Azerbaijan, Iran. Ami. 1983;16:7-17.
12. Hejebri Nobari A, Binandeh A, Neyestani J, Vahdatinasab H. Excavation at Lavin Tepe north-west Iran. Ancient Near Eastern Studies. 2012;40:95-117.
13. Hejebri Nobari A, Purfaraj A. The investigation of cultural relationships of Ardebil province with north and northeastern Iran in Neolithic and Chalcolithic periods: based on archaeological data of Ghosha Tepe in Shahar Yeri, Abstracts of The International Symposium on Iranian Archaeology, Northern and Northeastern Regions; Tehran; 2005.
14. Solecki RL, Solecki RS. Tepe Sevan: a Dalma period site in the Margavar valley, Azerbaijan, Iran. Bulletin of the Asia Institute of Pahlavi University. 1973;3:98-117.
15. Henrickson EF. Ceramic styles and cultural interaction in the early and Middle Chalcolithic of the Central Zagros, Iran. Ph.D Thesis. University of Torento; 1983.
16. Young TC, Levine LD. Excavations of the Godin project: second progress report. Toronto: Royal Ontario Museum Occasional Paper. 1974;26.
17. Henrickson EF. An update chronology of the Early and Middle Chalcolithic of the Central Zagros highlands, western Iran. Iran. 1985;23:63-108. [DOI:10.2307/4299754]
18. Abedi A. Iranian Azerbaijan pathway from the Zagros to the Caucasus, Anatolia and Northern Mesopotamia: Dava Göz, a new Neolithic and Chalcolithic site in NW Iran. Mediterranean Archaeology and Archaeometry. 2017;17(1):69-87
19. Abedi A, Omrani B, Karimifar A. Fifth and fourth millennium BC in north-western Iran: Dalma and Pisdeli revisited. Documenta Praehistorica. 2015;42:321-338. [DOI:10.4312/dp.42.23]
20. Talai H. Eight thousand years of Iran pottery, Tehran: SAMT;2011. [in Persian] [طلایی حسن. هشت هزار سال سفال ایران. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه-ها؛ 1390.]
21. Bahranipoor H. Absolute dating and intra-regional diversity of Dalma ceramic tradition based on analysis of the painted monochrome ware. Journal of Research on Archaeometry. 2021;7(1):103-123. [in Persian] ]بحرانی پور حنان. گاهنگاری مطلق و گوناگونی درون منطقه ای سنت سفالی دالما بر اساس تحلیل سفال منقوش تکرنگ. دو فصلنامه پژوهه باستان-سنجی. 1400؛ 7(1):103-123.[ [DOI:10.52547/jra.7.1.103]
22. Rahimi Sorkhani R, Niknami K, Eslami Moein. Non-Dalma ceramics in Dalma context: archaeological detection and analytical explanation: case study Soha Chai Tepe in Zanjan province. Journal of Archaeological Studies. 2017;8(2):53-70. [in Persian] ]رحیمی سرخنی رقیه، نیکنامی کمال‌الدین، اسلامی معین. سفال های غیردالمایی در بستر دالمایی: تشخیص باستان شناختی و توضیح آزمایشگاهی. مطالعات باستان شناسی. 1395؛ 8(2):53-70.[
23. Vahdati Nasab H, Heydarian M. Preliminary report on archeological survey of Talvar dam basin (Bijar-Kurdistan). Payam-e Bastanshenas. 2010;12:53-68. [in Persian] ]وحدتي نسب حامد، حيدريان محمود. گزارش مقدماتي بررسي باستان‌شناسی حوضه آبگير سد تالوار (بيجار). پيام باستان‌شناس. 1388؛12:68-53.[ [DOI:10.7202/902252ar]
24. Valipour H, Mostafapour I, Behdadfar R, Kaka Gh. Preliminary report on the excavations at site no. 11 Talvar dam basin, Bijar, Kurdistan. Payam-e Bastanshenas. 2010;13:47-72. [in Persian] ]ولي پور حميدرضا، مصطفي پور ايمان، بهدادفرد رضا، كاكا غفور. گزارش مقدماتي فصل اول کاوش در محوطه شماره 11 سد تالوار، بيجار، کردستان. پيام باستان‌شناس. 1389؛13:72-47.[
25. Motarjem A, Sharifi M. The cultural transition from Late Neolithic to Early Chalcolithic in border land of Eastern Central Zagros. Pazhoheshha-ye Bastanshenasi Iran. 2018;8(16):83-102. [in Persian] ]مترجم عباس، شریفی مهناز. فرایند گذار از سنت‌های فرهنگی نوسنگی جدید به مس و سنگ قدیم در پسکرانه های شرق زاگرس مرکزی. پژوهش های باستان شناسی ایران. 1397؛8(16):102-83.[
26. Abedi A. Absolute (14C AMS) and relative chronology of Dava Göz Khoy; new evidence of transitional chalcolithic, Dalma and Pisdeli cultures in NW Iran. Journal of Research on Archaeometry. 2016;2(1):39-54. [in Persian] ]عابدی اکبر. گاهنگاري مطلق (14C) و نسبي محوطه دوه گز خوي با استفاده از روش طیف‌سنج جرمي شتاب‌دهنده (AMS)، شواهدي از دوره مس و سنگ انتقالي، دالما و پيزدلي. پژوهه باستان‌سنجی. 1395؛2(1):54-39.[ [DOI:10.29252/jra.2.1.39]
27. Abedi A, Shahidi H K, Chataigner C, Niknami K, Eskandari N, Kazempour M, Ebrahimi G. Excavation at Kul Tepe (Hadishahr), North-Western Iran, 2010: first preliminary report. Ancient Near Eastern Studies. 2014;51:33-165.
28. Motarjem A, Sharifi M. Cultural development of Chalcolithic era in the east of Central Zagros based on archaeological excavations at Tepe Gheshlagh. Iranian Journal of Archaeological Studies. 2013;4:49-65.
29. Heydari M. An overview of the chalcolithic period in North West Iran and some suggestions for the basin extends Dalma tradition. Payam-e Bastanshenas. 2013; 19: 37-50. [in Persian] ]حیدری محسن. مروری بر دوره ی مس و سنگ شمال غرب ایران و پیشنهاداتی برای حوزه ی گسترش سنت دالما. پیام باستان‌شناس. 1392؛19:50-37.[
30. Lyonnet B, Guliyev F, Recent discoveries on the Neolithic and Chalcolithic of western Azerbaijan. TÜBA-AR. 2010;13:219-228. [DOI:10.22520/tubaar.2010.0012]
31. Bakhshaliyev V. Neolith və Erkan Enolit dovrundə Naxcivanin iqtisadi-mədəni əlaqələri (Cultural-economic relationships of Nakhchivan in the Neolithic and Early Chalcolithic period). Naxcivan: "Əcəmi" Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyinin; 2021. [in Turkish]
32. Bakhshaliyev V. Relationships between Late Neolithic and Early Chalcolithic Age culture of Azerbaijan with North-western Iran (Iranian Azerbaijan), TUBA-AR. 2020;27:11-27. [in Turkish]
33. Marro C. The view from the north. The emergence and spread of the Chaff-Faced-Ware oikumenè as seen from the Caucasus (ca. 4600-3500 BCE). In Chronological Indicators and Material-Cultural Changes at the End of the Ubaid in Greater Mesopotamia by Khaled Abu-Jayyab and Johnny Samuele Baldi. Paléorient. 2022;48.1:111-130. [DOI:10.4000/paleorient.1675]
34. Tonoike Y. Petrographic analysis of the 6th millennium B.C. Dalma ceramics from Northwestern and Central Zagros. Iranian Journal of Archaeological Studies. 2012;2(2):65-82.
35. Fazeli Nashli H. The archaeology of the fifth millennium BC of the Iranian central plateau and its challenge. Payam-e Bastanshenas. 2011;15:11-30. [in Persian] ]فاضلی نشلی حسن. باستان شناسی پیش از تاریخ دشت تهران در پهنه فلات مرکزی ایران. پيام باستان‌شناس. 1390؛15: 11-30.[
36. Abedi A, Ebrahimi Gh. Tepe Silveh Piranshahr excavation report in first season: Dalma-Iron Age evidences. In: Shirazi R, editor. 16th annual symposium on the Iranian archaeology. Tehran: Research Institute of Cultural Heritage & Tourism, 2019; p. 242-245. [in Persian] ]عابدی اکبر، ابراهیمی قادر. گزارش نخستین فصل کاوش تپه سیلوه پیرانشهر، شواهدی از دوره ی دالما تا عصر آهن. گزارش های شانزدهمین گردهمایی سالانه ی باستان شناسی ایران (مجموعه مقالات کوتاه 1395) به کوشش روح الله شیرازی. تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ 1397.[
37. Abedi A, Ebrahimi Gh, Helwing B. Fifth to third millennium BC cultures in the Zab River basin as seen from Tepe Silveh Piranshahr, North-Western Iran, Near Eastern Archaeology. 2023;86(1).
38. Khan Mohammadi B. Report on Piranshahr archological sites in 2006. Urmia: Azerbaijan Gharbi Provence Cultural Heritage Archive; 2008. [in Persian] ]خان محمدی بهروز. گزارش محوطه های ثبتی شهرستان پیرانشهر در سال 1385. ارومیه: میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان غربی؛ 1387. منتشرنشده.[
39. Golizadeh KH. Report on Piranshahr archological sites in 2006. Urmia: Azerbaijan Gharbi Provence Cultural Heritage Archive; 2007. [in Persian] ]قلی زاده خیرالله. گزارش محوطه های ثبتی شهرستان پیرانشهر در سال 1385. ارومیه: میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان غربی؛ 1385. منتشرنشده.[
40. Kharazi E. Report on Piranshahr archological sites in 2002. Urmia: Azerbaijan Gharbi Provence Cultural Heritage Archive; 2006. [in Persian]]خرازی ابراهیم. گزارش محوطه های ثبتی شهرستان پیرانشهر در سال1381. ارومیه: میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان غربی؛ 1385. منتشرنشده.[
41. Bagherzadeh Kasiri M, Abedi A. Application of strontium isotope analysis of bone and tooth in the study of ancient immigrations. Journal of Research on Archaeometry. 2020;6(1):17-31. [in Persian] ]باقرزاده کثیری مسعود، عابدی اکبر. کاربرد آنالیز ایزوتوپ‌های استرانسیوم استخوان و دندان در مطالعۀ پدیدۀ مهاجرت های باستانی. باستان سنجی. 1399؛ 6 (1): 17-31.[ [DOI:10.29252/jra.6.1.17]
42. Ebrahimi Gh, Rezaloo R, Danti M, Javanmardzadeh A, Abedi A, Helwing B. Absolute (C14 AMS) and relative chronologies of the Little Zab river basin's Bronze Age cultures; the genesis of cultural identity against the backdrop of the Late Chalcolithic developments Iran by Micro-PIXE. Journal of Research on Archaeometry. 2021;7(1):55-80. [in Persian] ]ابراهیمی قادر، رضالو رضا، دانتی مایکل، جوانمرد زاده اردشیر، عابدی اکبر، هلوینگ باربارا. تبیین گاهنگاری مطلق (C14) و نسبی فرهنگ‌های مفرغ قدیم حوضۀ رود زاب ایران با استفاده از روش طیف سنج جرمی شتاب‌دهنده (AMS)، شکل گیری هویت فرهنگی از ورای تحولات فرهنگی مس و سنگ جدید. پژوهه باستان سنجی. 1400؛7(1): 55-80.[ [DOI:10.52547/jra.7.1.55]
43. Orr RT. Vertebrate biology, 5th ed. Tehran: IUP; 2015. [in Persian] ]اُر روبرت توماس. زیست شناسی مهره داران. تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ 1394.[
44. Wilson DE, Reeder DM. Mammal species of the world. A taxonomic and geographic reference. 3rd edition. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press; 2005.
45. Gentry A, Clutton‐Brock J, Groves CP. the naming of wild animal species and their domestic derivatives. Journal of Archaeological Science. 2004;31:645‐51. [DOI:10.1016/j.jas.2003.10.006]
46. Adams B, Crabtree P. Comparative skeletal anatomy a photographic atlas for medical examiners, coroners, forensic anthropologists, and archaeologists, USA: Human Press; 2008.
47. Barone R. Anatomie comparée des mammifères domestiques. Paris: Vigot Frères; 1999.
48. France D. Human and nonhuman bone identification: a color atlas. United State of America: CRC Press; 2009, [DOI:10.1201/9781420062878]
49. Pales L. Atlas ostéologique pour servir à l'identification des mammifères du Quaternaire 1, Les membres (Carnivores - Herbivores). Paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique; 1971.
50. Pales L, Garcia MA. Atlas ostéologique pour servir à l'identification des mammifères du Quaternaire 2, Tête, Rachis, Ceintures scapulaire et pelvienne, Membres, Carnivores, herbivores, hommes. Paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique;1981.
51. Schmid E. Atlas of animal bones for prehistorians, archaeologists and quaternary geologists. Amsterdam: Elsevier; 1972.
52. Hillson S. Mammal bones and teeth an introductory guide to methods of identification. USA: Routledge; 2016. [DOI:10.4324/9781315425016]
53. Hillson S. Teeth. Cambridge manuals in archaeology. UK: Cambridge University Press; 2005.
54. Ebrahimi MA. Comparative osteology of the domestic animals. Tabriz: IAU; 2010. [in Persian] ]ابراهیمی محمدعلی. استخوان‌شناسی مقایسه‌ای حیوانات اهلی. تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی؛ 1389.[
55. Hejazi . Atlas of Comparative osteology. Tehran: Golbad; 2018. [in Persian] ]حجازی سجاد. اطلس استخوان شناسی مقایسه ای اسب، گاو، سگ. تبریز: گلباد؛ 1397.[
56. Seetah K. Modern analogy, cultural theory and experimental replication: a merging point at the cutting edge of archaeology. World Archaeology. 2008;40(1):135-150. [DOI:10.1080/00438240701843652]
57. Silver IA. The ageing of domestic animals. In: Brothwell D, Higgs E, editors. Science in Archaeology. London: Thames and Hudson; 1969.
58. Zeder MA. Reconciling rates of long bone fusion and tooth eruption and wear in sheep (Ovis) and goat (Capra). In Ruscillo D, editors. Recent advances in ageing and sexing animal bones. Oxford: Oxbow Books; 2006.
59. Popkin PRW, Baker P, Worley F, Payne S, Hammon A. The Sheep Project (1): determining skeletal growth, timing of epiphyseal fusion and morphometric variation in unimproved Shetland sheep of known age, sex, castration status and nutrition. Journal of Archaeological Science. 2012; 39:1775-1792. [DOI:10.1016/j.jas.2012.01.018]
60. Grayson DK. Quantitative zooarchaeology: topics in the analysis of archaeological faunas. Orlando, Florida: Academic Press; 1984.
61. Lyman RL. Quantitative paleozoology. Cambridge: Cambridge University Press; 2008. [DOI:10.1017/CBO9780511813863]
62. Poplin F. Essai d'ostéologie quantitative sur l'estimation du nombre d'individus. In: Wellershoff M, éditeur. Festschrift Hermann Schwabedissen. Teil 2: Beiträge zur Ur‐ und Frühgeschichte. Berlin, Gebr. Mann Verlag; 1983.
63. Poplin F. Un problème d'ostéologie quantitative: calcul d'effectif initial d'après apariements. Généralisation aux autres types de remontage et à d'autres matériels archéologiques. Revue d'Archéométrie. 1981; 5: 159‐65. [DOI:10.3406/arsci.1981.1183]
64. Poplin F. Problèmes d'ostéologie quantitative relatifs à l'étude de l'écologie des hommes fossiles. In: Laville H, Renault‐Miskovsky J, éditeurs. Approche écologique de l'homme fossile. Paris: Association Française pour l'Etude du Quaternaire; 1977.
65. Poplin F. A propos du nombre de restes et du nombre d'individus dans les échantillons d'ossements. Cahiers du Centre de Recherches Préhistoriques. 1976; 5: 61‐74.
66. Olsen SJ. Post-Cranial skeletal characters of Bison and Bos. Massachusetts, USA: Peabody Museum; 1960.
67. Balkwill MD, Cumbaa SL. Guide to the identifcation of postcranial bones of Bos taurus and Bison bison. Canada: Canadian Museum of Nature; 1992. [DOI:10.5962/bhl.title.128454]
68. Prummel W. Distinguishing features on postcranial skeletal elements of cattle, Bos primigenius, f. taurus, and red deer, Cervus elaphus. Kiel: Schleswig, Archäologisch‐ Zoologischen Arbeitsgruppe; 1988.
69. Helmer D, Rocheteau M. Atlas du squelette appendiculaire des principaux genres holocènes de petits ruminants du nord de la Méditérranée et du Proche‐Orient (Capra, Ovis, Rupicapra, Capreolus, Gazella). Juan‐les‐Pins. APDCA; 1994.
70. Fernández H. Ostéologie comparée des petits ruminants eurasiatiques sauvages et domestiques (genres Rupicapra, Ovis, Capra et Capreolus): diagnose différentielle du squelette appendiculaire (Volume I: texte). Département de zoologie et de biologie animale. PhD. 2001.
71. Fernández H. Ostéologie comparée des petits ruminants eurasiatiques sauvages et domestiques (genres Rupicapra, Ovis, Capra et Capreolus): diagnose différentielle du squelette appendiculaire (Volume II: planches et figures). Département de zoologie et de biologie animale, PhD. 2001.
72. Fernández H. Détermination spécifique des restes osseux de chèvre (Capra hircus) et de mouton (Ovis aries): application aux caprinés du site de Sion‐Ritz. In: Chenal‐Velarde I, éditeur. La faune du site néolithique de Sion‐Avenue Ritz (Valais, Suisse). Histoire d'un élevage villageois il y a 5000 ans. Oxford. Archaeopress; 2002.
73. Boessneck J. Osteological differences between sheep (Ovis aries L.) and goat (Capra hircus L.). In: Brothwell DR, Higgs ES, editors. Science in archaeology: a survey of progress and research. 2nd ed. London: Thames and Hudson; 1969.
74. Zeder MA, Lapham HA. Assessing the reliability of criteria used to identify postcranial bones in sheep, Ovis, and goats, Capra. Journal of Archaeological Science. 2010;37:2887‐2905. [DOI:10.1016/j.jas.2010.06.032]
75. Zeder, MA, Pilaar SE. Assessing the reliability of criteria used to identify mandibles and mandibular teeth in Sheep, Ovis, and goats, Capra. Journal of Archaeological Science. 2010;37:225‐42. [DOI:10.1016/j.jas.2009.10.002]
76. Payne S. morphological distinctions between the mandibular teeth of young sheep, Ovis and goats, Capra. Journal of Archaeological Science.1985;12:139‐47. [DOI:10.1016/0305-4403(85)90058-5]
77. Halstead P, Collins P, Isaakidou V. Sorting the sheep from the goats: morphological distinctions between the mandibles and mandibular teeth of adult Ovis and Capra. Journal of Archaeological Science. 2002;29:545‐53. [DOI:10.1006/jasc.2001.0777]
78. Prummel W, Frisch H. A guide for the distinction of species, sex and body side in bones of sheep and goat. Journal of Archaeological Science. 1986;13: 567-577. [DOI:10.1016/0305-4403(86)90041-5]
79. Balasse M, Ambrose SH. Distinguishing sheep and goats using dental morphology and stable carbon isotopes in C4 grassland environments. Journal of Archaeological Science. 2005;32:691‐702. [DOI:10.1016/j.jas.2004.11.013]
80. Kratochvil Z. Species criteria on the tibia of Ovis ammon f. aries L. and Capra aegagrus f. hircus L. Acta Veterinaria (Brno). 1969;38:483‐90.
81. Hanot P, Bochaton C. New osteological criteria for the identification of domestic horses, donkeys, and their hybrids in archaeological contexts. Journal of Archaeological Science. 2018;94:12-20. [DOI:10.1016/j.jas.2018.03.012]
82. Eisenmann V. Comparative osteology of modern and fossil horses, half‐asses, and asses. In: Meadow RH, Uerpmann HP, editors. Equids in the ancient world. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag; 1986.
83. Uerpmann HP. Equus africanus in Arabia. In: Meadow RH, Uerpmann HP, editors. Equids in the ancient world. Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag; 1991.
84. Davoudi H, Berthon R, Mohaseb A, Sheikhi S, Abedi A, Mashkour M. Kura-Araxes exploitation of animal resources in Northwestern Iran and Nakhchivan. In: Archaeozoology of the Near East XII. Proceedings of the 12 th international symposium of the ICAZ. Archaeozoology of Southwest Asia and adjacent areas working group. Groningen: 2018;14:91-108. [DOI:10.2307/j.ctvggx2m4.13]
85. Hejebri Nobari A, Davoudi H, Mousavi Kouhpar SM, Mashkour M. Studying the subsistence economy of Northwestern Iran during the Iron Age through the bioarchaeological researches at Tepe Hasanlou. Pazhoheshha-ye Bastanshenasi Iran. 2018;8(16):165-182. [in Persian] ]هژبری نوبری علیرضا، داودی حسین، موسوی-کوهپر سید مهدی، مشکور مرجان. بررسی نظام معیشتی مردمان شمالغرب ایران در عصر آهن بر مبنای پژوهش های باستان شناسی زیستی در تپه ی حسنلو. پژوهش های باستان شناسی ایران.1397؛ 8 (16): 165-182.[
86. Hejebri N, Davoudi H, Mousavi Kouhpar M, Mashkour M. Subsistence economy during the Iron Age in Northwestern Iran: the case study of Tepe Hasanlu. Intl. J. Humanities. 2017;24(1):30-48
87. Berthon R. Past, current and future contribution of zooarchaeology to the knowledge of the Neolithic and Chalcolithic cultures in South Caucasus. Studies in Caucasian Archaeology: 2014;2.
88. Baxşəliyev V, Marro C. The archaeology of Nakhichevan: ten years of new discoveries. Istanbul: Graphis Matba; 2009.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.