پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- پیشنهاد نگارش مقاله
مطالعات باستان سنجی رنگ و بست

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مطالعات باستان سنجی رنگ و بست

⭕️همراهان ارجمند ⭕️

در راستای تقویت منابع علمی حوزه باستانسنجی و مرمت کشور نشریه پژوهه باستان سنجی از نویسندگان صاحب قلم در موضوعات زیر دعوت به همکاری و سفارش مقاله پژوهشی و مروری مینماید.〽️

موضوع (۵)
موضوع مطالعات باستان سنجی رنگ و بست

🔹شناسایی رنگدانه ها و رنگینه های هنری و بست  ها در آثار هنری
تزئینات و آرایه های معماری، دیوار نگاره ها و تابلوهای نقاشی، نسخ خطی تذهیب و مینیاتور، و اشیا تاریخی و آثار هنری معاصر

🔹منشایابی و روش های عمل آوری رنگدانه ها و رنگینه های هنری و بست ها در آثار هنری به مثابه روشبرای کمک به تعیین اصالت  ومداخلات در آثار هنری

🔹مکانیسم تخریب و دگرسانی رنگدانه ها و رنگینه های هنری و بست ها در آثار هنری
دیوار نگاره ها و تابلوهای نقاشی ، نسخ خطی تذهیب و مینیاتور، و اشیا تاریخی و آثار هنری معاصر

🔹مطالعات تاریخ گذاری و تعیین قدمت رنگدانه ها و رنگینه های هنری

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.137.91.fa
برگشت به اصل مطلب