پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- دیدگاه دانشجویان
باستان­سنجی در مرمت آثار تاریخی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

باستان­سنجی در مرمت آثار تاریخی

ملیحه کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان

AWT IMAGE

باستانسنجی را می­توان تخصصی برگرفته از رشته­های مختلف جهت بررسی علمی میراث تاریخی فرهنگی دانست که در عین همپوشانی با سایر رشته­ها دارای هویتی مستقل است. به علت نوپا بودن این رشته در ایران پرواضح است که تحقیق و تلاش در این زمینه ما را به شناخت و درک بهتر از این رشته می­رساند. و باتوجه به نقش پررنگ میراث فرهنگی و سیاست­های حاکم در این حوزه پیشرفت در این راستا منوط به سیاست گذاری­های موجود بوده، در حالی­که فرهنگ و تمدن ایرانی قابلیت زیادی جهت مطالعه باروش­های جدید علمی و تخصصی دارد. امیدوار هستیم زمینه­ های مناسب جهت رشد این رشته فراهم گردد و نشریه پژوهه باستان­سنجی با بسترسازی و ترویج علمی روش­های نوین بتواند راهگشای بسیاری از مشکلات در زمینه­ها و رشته­های مختلف از جمله رشته مرمت آثار تاریخی فرهنگی باشد زیرا این تخصص­ها تکمیل کننده هم هستند.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.132.121.fa
برگشت به اصل مطلب