پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- دیدگاه دانشجویان
باستان سنجی با دیدگاه حفاظتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

باستان سنجی با دیدگاه حفاظتی
نیوشا مومنی

دانشجوی کارشناس ارشد مرمت اشیاء تاریخی فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

AWT IMAGE
علم باستان سنجی، شامل استفاده از تکنیک های علمی  و روش های علمی برای تحلیل مواد باستان شناسی، برای کمک به قدمت آثار باستانی و به نوعی منشاء یابی یه سری از مواد معدنی است. ورود رشته نوپا باستان سنجی و نزدیکی به رشته مرمت اشیا تاریخی و فرهنگی کمک بسیار زیادی به مرمت گران اشیا و همکاری بسیار زیادی بین آنها را قوی می سازد. درباره آینده رشته باستان سنجی می توان اینگونه اظهار نظر کرد که با پتانسیل های مختلف و زیادی که در کشور وجود دارد نگاه جدیدی در حوضه حفاظت به جهانیان و ایران به خصوص در زمینه فرهنگی و همچنین تمدن بی نظیر ایران باز خواهد شد. در حوضه تخصصی بنده به عنوان مرمت گر اشیا تاریخی فرهنگی ارتباط بسیار زیادی و نزدیکی با تخصص باستان سنجی وجود دارد به طوریکه اغلب در ارتباط با حوزه فن شناخت یه اثر بسیاری از آزمایشات و تحلیل ها ارتباط نزدیکی با هم دارند.

در حوزه پژوهش و انتشارات باستانسنجی کشورمان ایران وجود مطالب فارسی زبان بسیار اندک است و این خود کمی شناخت افراد غیر بومی در این رشته را کمی سخت کرده است. با نگاهی اجمالی به این رشته که با ورود آن به دو دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دانشگاه هنر اصفهان که پژوهشگران قابل توجهی را تعلیم و آموزش داده اند شاهد پیشرفت چشم گیر این رشته در میان علاقه مندان هنری به خصوص رشته مرمت اشیا تاریخی فرهنگی شده است. ایجاد دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی اقدامی چشمگیر و بسیار ارزنده در ایران است که راه های پیشرفت باستان سنجی و مرمت و باستان شناسی را بیش از پیش غنی تر می سازد.

اصفهان، پاییز 1395

دانشجوی کارشناس ارشد مرمت اشیاء تاریخی فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.132.120.fa
برگشت به اصل مطلب