FAQ - پژوهه باستان سنجی

پرسش‌های متداول


:: سوالات متداول
#

آیا نویسنده میتواند داور مقاله خود را انتخاب نماید؟


امکان معرفی داور توسط نویسندگان وجود دارد اما الزاماً به معنای ارسال مقاله برای افراد معرفی شده نمیباشد.


1395/7/21 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید