پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- پیشنهاد نگارش مقاله
مطالعات باستان سنجی و مرمت سنگ‌های تاریخی و فرهنگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مطالعات باستان سنجی و مرمت سنگ‌های تاریخی و فرهنگی

⭕️همراهان ارجمند ⭕️

در راستای تقویت منابع علمی حوزه باستانسنجی و مرمت کشور نشریه پژوهه باستان سنجی از نویسندگان صاحب قلم در موضوعات زیر دعوت به همکاری و سفارش مقاله پژوهشی و مروری مینماید.〽️

موضوع (۶)
موضوعات پیشنهادی: مطالعات باستان سنجی و مرمت سنگ های تاریخی و فرهنگی

⬜️ساختار شناسی سنگ
🔸گونه شناسی سنگ و ویژگی های زمین شناختی میراث فرهنگی
🔸شناخت خواص فیزیکی– شیمیایی و رفتار مکانیکی سنگ های میراث فرهنگی
🔸شناخت مکانیسم تخریب (فرسایش زیستی، آلودگی هوا ، فرسودگی نمکی و یخبندان).
گونه شناسی آسیب.
🔸شناسایی منشأ آسیب و اندازه‌گیری وسعت و شدت تخریب.
🔸شناسایی عمق آسیب و عمق استحکام بخشی در فرآیند آسیب شناسی و درمان

⬜️توسعه درمان های حفاظتی
🔸توسعه و کاربرد روش های تمیزکاری (آلودگی ها، نمک ها و درمان های قبلی)
🔸توسعه  در فرآیند نمک‌زدایی و کاهش نمک ها.

⬜️توسعه مطالعات مربوط به.
🔸توسعه مطالعات مربوط به  مبارزهِ با آفات بیولوژیک
🔸توسعه مطالعات مربوط بازدارنده های رشد بلور
🔸توسعه مطالعات مربوط روش های درمان های ترکیبی.
🔸توسعه مطالعات مربوط بازسازی با روش ها و مواد مختلف
🔸ارزیابی اثربخشی درمان های حفاظتی همانند پوشش های ضدآب و پوشش های ضد گرافیتی، مواد نانو ساختار و غیره
🔸توسعه مطالعات مربوط اقدامات پیرسازی تسریعی و طبیعی سنگ ها و مواد درمانی.
🔸ارزیابی برهم‌کنش مواد حفاظتی با یکدیگر از قبیل آفت کش ها و مواد استحکام بخش

⬜️موضوعات دیگر
🔸توسعه روش های سطحی و زیرسطحی بررسی سنگ ها
🔸توسعه روش های میدانی و آزمایشگاهی غیر تخریبی مطالعه سنگ
🔸مستندسازی و آسیب‌ نگاری در عملیات میدانی، درمان مجدد.
🔸حفاظت از سنگ‌نگاره‌ها و معادن تاریخی.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.137.92.fa
برگشت به اصل مطلب