پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- مخاطبان علمی مرتبط
باستان سنجی در مرمت ابنیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

علی شهابی نژاد
دکتری مرمت بناها و بافت های تاریخی، مدرس دانشگاه هنر اصفهان

شهابی نژاد

«در موضوع مرمت ابنیه، باستانسنجی ابزاری برای کشف برخی ویژگی ها و نیز ابعاد ناشناخته در لایه های تاریخی متعدد یک بنای تاریخی است.»
 بسیاری از ابنیه تاریخی در طول زمان شکل گرفته و بعد از شکلگیری نیز در دوره های تاریخی مختلف مورد دخل و تصرف قرار گرفته و بخشهایی به آن افزوده یا از آن کاسته میشود و در مواردی تغییراتی در برخی عناصر آن بوجود میآید. اقدامات حفاظتی و مرمتی در مواجهه با این ابنیه نمیتواند بدون شناخت دقیق مراحل شکلگیری تاریخی بنا و نیز شناخت مداخلات تاریخی صورت گرفته در آن باشد. در این مسیر مطالعات باسنانسنجی، از نیازهای اساسی در فرایند مرمت و حافظت است.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.128.94.fa
برگشت به اصل مطلب