پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- مخاطبان علمی مرتبط
باستان سنجی فرضیات باستان شناسان در مورد مهاجرت ساکنین در دوره مفرغ قدیم را تائید کرد.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

باستان سنجی فرضیات باستان شناسان در مورد مهاجرت ساکنین در دوره مفرغ قدیم  را تائید کرد.

بهروز عمرانی

کارشناس باستان‌شناسی

به نظر می‌رسد کاربرد تاریخ‌گذاری کربن 14 در دهه پنجاه قرن بیستم اقدامی بنیادین در تدقیق گاهنگاری و ترسیم روند جریان فرهنگی زندگی انسان بوده و سرآغاز بر کاربرد علوم پایه همچون شیمی، فیزیک و ... در تکمیل اطلاعات و نتایج مطالعات باستان‌شناختی محسوب گردد.

علیرغم دقت در کاوش محوطه‌ای همچون تپه حاجی‌فیروز در دوره نوسنگی و شمال غرب فلات ایران که نتایج اولیه آن سال‌ها پیش منتشر گردید مع‌هذا مطالعات آزمایشگاهی چند دههِ بعد بر روی محتویات ظرف سفالین، محتویات این ظرف سفالین دوره مذکور را مشخص و منجر به تحلیل نوع رژیم غذایی و نهایتاً پوشش گیاهی منطقه می‌گردد. حال چه‌بسا تداوم مطالعات علمی با کمک دیگر علوم بتواند به تحلیل جامعی از پوشش گیاهی، جانوری و دیرین اقلیم منطقه منجر شده و فرآیند نوسنگی شدن منطقه شمال غرب را تبیین نماید. همچنین از نمونه‌های از این دست می‌توان به مطالعات باستان‌سنجی بر سفالینه‌های پیش ‌از تاریخ منطقه زاگرس مرکزی، تپه گودین، اشاره کرد. نتایج مطالعات حاکی از عدم تولید سفال دوره چهارم و وارداتی بودن سفال دوره مفرغ قدمی منتهی گردید. موضوعی که فرضیات باستان شناسان را در مورد مهاجرت ساکنین در دوره مفرغ قدیم را تائید کرد.

تشکیل نخستین گروه باستان‌سنجی در کشور در دانشگاه هنر اسلامی به‌طور قطع به تدقیق نتایج مطالعات باستان‌شناختی اعم از بررسی و کاوش‌های در شرف انجام از حیث آثار فرهنگی به دست آمده از وجه مواد و عناصر تشکیل‌دهنده، تکنیک‌های ساخت، محل تولید، تحلیل دیرین اقلیم و... از یک سو و نیز بازنگری بر داده‌های فرهنگی اعم از آلی و کانی فعالیت‌های میدانی گذشته و فرضیات ارائه شده، خواهد گردید و بی‌تردید از مهم تنها با انتشار نتایج این دست از مطالعات در نشریه‌ای معتبر و مرتبط میسر گردیده تا ضمن در اختیار گذاردن نتایج مطالعات باستان‌سنجی در بین محققین دست‌اندرکاران حوزه میراث فرهنگی موجب ارتقاء جایگاه علمی مطالعات تیم‌های باستان‌شناسی در عرصه بین‌المللی گردد.

بهروز عمرانی

خردادماه 95

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.128.77.fa
برگشت به اصل مطلب