پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- مخاطبان علمی مرتبط
باستان سنجی کاربرد روش های علمی در شناخت میراث فرهنگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

باستان سنجی کاربرد روش های علمی در شناخت میراث فرهنگی

محمدجواد نجفیان

کارشناس ارشد مرمت اشیا تاریخی و فرهنگی

محمدجواد نجفیان

باستان سنجی شاخه ای از باستان شناسی است که می تواند باستانشناسی و مرمت را به هم مرتبط کند. باستان سنجی حد فاصل میان علوم طبیعی و باستان شناسی است. تکنیک ها و روشهای تحلیلی از علوم طبیعی می تواند به تحقیقات باستان شناسی کمک نماید.
باستان سنجی که عبارتست از دانش و روش هایی از علوم طبیعی برای حل مسائل مربوط به باستان شناسی با استفاده از علوم ریاضیات، فیزیک، شیمی، علم زمین شناسی، دانش زیستی و... که در راستای خصوصیات مواد( فن شناسی و منشاء)، تاریخ گذاری، کشف بقایا، دنیای قدیمی و نهایتاً اتخاذ  شیوه های مناسب و بهینه محافظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی می انجامد.
باستان سنجی ، بررسی و تعیین آثار هنری و مکان های باستانی در دوره ای از تاریخ، مطالعات اثر هنری، مردم و محیط شان و علوم مهندسی است. علم باستان شناسی خواص فیزیکی و مکانیکی آثار فرهنگی را مشخص می کند؛ در واقع، اولین توسعه باستان سنجی بر مبنای مواد در باستان شناسی شامل رشد و گسترش علوم فیزیکی از قبیل شیمی، فیزیک و زمین شناسی است. کاربرد تکنیک های علمی برای آنالیز آثار باستان شناسی، برای کمک به تاریخ گذاری آن ها به روش های باستان سنجی وابسته است.
اورمزد در شش نوبت پیش نمونه های شش پدید اصلی آفرینش را می آفریند که عبارتند از: آسمان، آب، زمین، گیاه، جانور و انسان. در واقع باستان سنجی با استفاده روشهای علمی به مطالعه و تجزیه و تحلیل ساختاری، منشاء یابی زمانی و مکانی، زیست محیطی، فعالیت ها و ارتباطات اجتماعی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و سیاسی این پدیدهای اصلی آفرینش، به ویژه زمین، گیاه، جانور و انسان در ادوار مختلف گذشته می پردازد.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.128.118.fa
برگشت به اصل مطلب