پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- مخاطبان علمی مرتبط
باستان سنجی و اهمیت آن در مطالعات باستان شناسی و حفاظت و مرمت آثار تاریخی- هنری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

باستان سنجی و اهمیت آن در مطالعات باستان شناسی و حفاظت و مرمت آثار تاریخی- هنری
محمد حدادی
سرپرست اداره کل حفاظت و مرمت، سازمان اسناد و کتابخانه ملی

محمد حدادی
هرچند تعاریف متعددی از باستان سنجی ارایه شده است و سعی گردیده با اصطلاحات و تعابیر مختلف به تعریف و ریشه یابی آن پرداخته شود اما نباید اهمیت آن را در مطالعات و پژوهش های باستان شناسی و حفاظت و مرمت آثار تاریخی نادیده گرفت. در گذشته مطالعات صورت گرفته بیشتر مبتنی بر تجربیات شخصی، حدس و گمان  بوده است و از باستان سنجی به عنوان یک دانش استفاده نشده است و یا بسیار کم از آن بهره برده شده و خلا آن در مطالعات میراث فرهنگی و آثار تاریخی – هنری مشهود به نظر می آید. در سال های اخیر توجه رو به رشد، به استفاده از روش های مختلف آنالیز دستگاهی برای تجزیه و تحلیل آثار تاریخی- هنری و حفاظت از  آن ها  صورت گرفته است. با کاربرد این دانش می توان از ساختار و چگونگی شگل گیری آثار تاریخی- هنری، میزان زوال و تخریب آنها اطلاعات بیشتری کسب نمود و می توان نحوه تاثیر محیط پیرامون را بر آثار مورد نظر مطالعه کرد. علیرغم این مهم که در مطالعات و پژوهش های باستان شناسی و  مرمت آثار تاریخی، با اهداف متفاوت از باستان سنجی  بهره برده می شود باید به این نکته توجه نمود که کاربرد آن نقش مهمی در اعتبار و ارزش علمی مطالعات صورت گرفته دارد. در خاتمه باید اشاره کرد که تاسیس این رشته در مراکز آموزش عالی کشور و انتشار نشریه پژوهه باستان سنجی از اقدامات بسیار مهم و سازنده ای است که کمک شایانی به توسعه این رشته و دیگر علوم مرتبط با آن خواهد نمود. این نشریه به دلیل اشتراک دستاوردهای علمی و ارایه نتایج تحقیقات و پژوهش ها، زمینه ساز رشد و پویایی بیشتر بوده و  ارتقا سطح علمی آن مسآله ای ضروری است که نیازمند حمایت های بیشتر از جانب مسولین، اعضا هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران می باشد.
محمد حدادی/ آذرماه  1395  

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.128.117.fa
برگشت به اصل مطلب