پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- روند بررسی مقلات
روند بررسی مقالات نشریه پژوهه باستان سنجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 • نوع داوری: دوسو ناشناس (حداقل ۲ داور)
 • بازۀ زمانی بررسی اولیۀ مقالۀ دریافتی و اعلام نظر به نویسنده تا آغاز فرآیند داوری: طی ۶ روز کاری
 • میانگین بازۀ زمانی فرآیند داوری پذیرش مقاله:  کمتر از ۶ ماه (بین ۲ تا ۴ ماه)
 • اطلاعات آماری تفصیلی نشریه: لینک

فرآیند داوری:
 1. دریافت مقاله و بررسی اولیه توسط کارشناسان علمی (جهت بررسی فرم های ضروری): ۴۸ ساعت
 2. بررسی توسط دبیران تخصصی، (جهت بررسی و تأیید اولیه و محور مقاله و تعیین ۲ داور): ۴ روز
 3. ارسال به داوران تخصصی (جهت بررسی و تأیید علمی مقاله): مهلت اولیه ۱۴ روز؛ در صورت نیاز و درخواست داور، قابل تمدید به مدت ۱۰ روز
 4. بررسی نظر داوران توسط دبیر  نشریه: ۳ روز
 5. ارسال نظر داوران جهت بررسی و اصلاح (بازنگری جزئی یا بازنگری کلی) توسط نویسندگان (نویسندۀ مسئول): ۷ روز
 6. برگشت مجدد مقاله به دفتر نشریه و بررسی توسط کارشناس علمی و دبیران تخصصی جهت اعمال دقیق اصلاحیه درخواستی داوران: ۳ روز
 7. در صورت درخواست بازنگری کلی توسط هر یک از داوران، مقاله مجدد جهت تأیید اصلاحات بازنگری کلی به داور مربوطه ارجاع خواهد شد: ۷ روز
 8. ارسال به داور سوم تخصصی (جهت بررسی و تأیید علمی مقاله): مهلت اولیه ۱۴ روز؛ در صورت نیاز و درخواست داور، قابل تمدید به مدت ۱۰ روز


تمامی داوری های نشریه پژوهه باستان سنجی در پایگاه پابلونز نمایه میشود.

پابلونز لینک


دیاگرام فرآیند دریافت مقاله تا پذیرش

روند بررسی مقالات پژوهه باستان سنجی

دسترسی آزاد به مقالات

نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.115.21.fa
برگشت به اصل مطلب