پژوهه باستان سنجی
پژوهه باستان سنجی- مقالات پذیرش شده
مقالات زیر چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۵ | 
مقالات پذیرش شده و آماده انتشار
زیست باستان‌شناسی؛ مطالعه علمی بقایای اسکلت‌های انسانی به‌دست‌آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی
زهرا افشار
شناسایی اولین معدن ابسیدین در شمال‬ غرب ایران جهت منشایابی منابع بومی آثار پیش از تاریخی
عابدی، وثوق، رازانی، باقرزاده کثیری، اشتاینیگر، ابراهیمی
معرفی محوطه‌ی باستانی شهر سیبه - کوخرد، بر اساس داده‌های حاصل از بررسی‌های آرکئوژئوفیزیک و باستان‌شناسی
کوروش محمدخانی، سمانه نظیف
ساختارشناسی آرایه‌های معماری معبد صخره‌ای ورجووی ِمراغه، ایران
مهدی رازانی، یاسر حمزوی
گاهنگاری دوره نوسنگی کرمان بر اساس کاوشهای باستان شناختی تپه گاو کشی اسفندقه – جیرفت: گاهنگاری نسبی و مطلق کربن 14 به روش طیف سنج جرمی شتاب دهنده(AMS)
نادر علیدادی سلیمانی، حسن فاضلی نشلی
مقدمه ای بر استفاده از ریاضیات فازی در باستان شناسی (مورد مطالعاتی: بازسازی مجازی برج طغرل با استفاده از قابلیت اعتماد فازی)
سیدمحمود طاهری، فرشید ایروانی قدیم، محمدعلی کبیریان
مطالعه ساختارشناسی ظروف سنگ استاتیتی محوطه شادیاخ به روش XRF و XRD , SEM
پرستو مسجدی خاک، نگار شیرازی،حسن نامی، مهدی حاجی ولئی
نشانی مطلب در وبگاه پژوهه باستان سنجی:
http://jra-tabriziau.ir/find.php?item=1.113.153.fa
برگشت به اصل مطلب